28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Hướng dẫn viết SKKN, NCKHSP ứng dụng, biên soạn chuyên đề, bộ đề của Sở GD&ĐT Quảng Nam
Cập nhật bởi: lequydon - Vào ngày: 06/09/2013 10:56:41 SA - Số lượt xem: 8762

  Số: 3848 /SGDĐT-GDTrH Quảng Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2012

V/v hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu KHSP ứng dụng và các bộ đề thi trong năm học 2012-2013

Kính gửi:

                          - Ông (bà) Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;                            

                          - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT;

                          - Giám đốc TTGDTX, TTGDTX-HN trực thuộc. 

 Trong những năm qua, việc viết và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã được các đơn vị triển khai thực hiện có nề nếp, nhiều SKKN đã được phổ biến và ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, quản lý, hoạt động đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, vẫn có một số SKKN nội dung chưa bám sát những vấn đề cần quan tâm, những yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

       Để khắc phục những hạn chế như đã nêu, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc viết và đánh giá SKKN năm học 2012-2013 theo hướng mới; đồng thời nhanh chóng áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và viết các bộ đề như sau:

   1. Nội dung nghiên cứu sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp cần tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thực hành, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, thư viện điện tử; xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động đoàn thể, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Cải tiến nội dung bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, nhất là CNTT nhằm nâng cao chất lượng mọi lĩnh vực hoạt động trong các đơn vị; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử, phương pháp sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy…

 

2. Nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, các chuyên đề và các bộ đề kiểm tra, thi

  Bắt đầu từ năm học 2012-2013, các nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh, các bộ đề kiểm tra có thể thay thế cho SKKN.  Do vậy, kết quả thẩm định xếp loại các nội dung nêu trên có thể làm tiêu chí xét chọn danh hiệu thi đua thay thế cho kết quả chấm chọn SKKN như trước đây. Nội dung đó là:

- Các nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả cao;

- Các bộ đề kiểm tra học kỳ, thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 có chất lượng, phù hợp với chương trình hiện hành;

- Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh chuyên; các chuyên đề phụ đạo học sinh yếu kém có chất lượng của các bộ môn.

3. Những yêu cầu đối với các nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, các chuyên đề và các bộ đề kiểm tra, thi

3.1. Đối với nội dung nghiên cứu khoa học, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh chuyên

Để thay thế sáng kiến kinh nghiệm, các cá nhân phải có ít nhất 01 nội dung nghiên cứu khoa học, hoặc 01 chuyên đề dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh chuyên theo từng phân môn được hội đồng thẩm định công nhận. Các nội dung này không được sao chép từ những chuyên đề đã được công bố, phải được biên soạn dựa trên những tài liệu có liên quan và có tổng hợp, bổ sung sáng tạo của cá nhân.

Lưu ý: những tài liệu tham khảo cần phải được dẫn chứng nêu cụ thể trong chuyên đề.

3.2. Đối với bộ đề kiểm tra, bộ đề thi học giỏi

 Để thay thế sáng kiến kinh nghiệm, mỗi cá nhân phải biên soạn ít nhất:

- 05 bộ đề kiểm tra đánh giá học sinh của môn học mình dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi bộ đề gồm ma trận đề, đề và hướng dẫn chấm của 1 tiết và học kỳ;

- Hoặc ít nhất 03 bộ đề thi học sinh giỏi (lớp 9 hoặc lớp 12). Mỗi bộ đề thi gồm có ma trận đề, đề thi và hướng dẫn chấm.

Lưu ý: các đề thi phải biên soạn dưới hình thức tự luận.

4. Các điều kiện để công nhận nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chuyên đề, bộ đề

4.1. Về các nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, các chuyên đề

         Việc trình bày một nghiên cứu khoa học, một chuyên đề vẫn thực hiện theo bố cục như cách viết một SKKN (Xem Công văn số 675/SGDĐT, ngày 13/8/2008 về việc Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo).

          4.2. Về các bộ đề

          Việc biên soạn bộ đề cần thực hiện theo yêu cầu sau:

4.2.1. Về nội dung

- Nội dung đề thi không trùng với những nội dung đã được công bố hoặc đã sử dụng trước đây;

- Có yếu tố mới và sáng tạo;

- Có thể áp dụng và nhân rộng trong đơn vị, trong tỉnh, trong nước.

  4.2.2. Về bố cục

    Phần mở đầu (đặt vấn đề)

- Mục đích của bộ đề;

- Những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn của bộ đề.

- Phạm vi và đối tượng sử dụng: Xác định phạm vi áp dụng, giới hạn đối tượng.

    Phần nội dung

- Trình bày các bộ đề đã biên soạn theo phân phối chương trình (ma trận đề, đề thi, hướng dẫn chấm).

    Phần kết luận

- Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả.

- Những kiến nghị, đề xuất (với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, trường …) để triển khai, ứng dụng có hiệu quả.

5. Biểu điểm, xếp loại

5.1. Biểu điểm, xếp loại nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chuyên đề

 Thực hiện theo Công văn số 675/SGDĐT, ngày 13/8/2008 về việc Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo.

5.2. Biểu điểm, xếp loại bộ đề

   5.2.1. Biểu điểm: (xem mẫu SK1 kèm theo Công văn này).

   5.2.2. Xếp loại:

+ Loại A: Từ 17 đến 20 điểm (phần 2 phải được 11 điểm trở lên; không có phần nào của đề tài bị điểm không);

+ Loại B: Từ 14 đến dưới 17 điểm (phần 2 phải được 9 điểm trở lên; không có phần nào của đề tài bị điểm không);

+ Loại C: Từ 10 đến dưới 14 điểm (phần 2 phải được 7 điểm trở lên; không có phần nào của đề tài bị điểm không);

+ Loại D: Là những đề tài không đạt loại C.

Trên đây là hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc viết xét chọn sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chuyên đề bồi dưỡng và các bộ đề trong năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo. Các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho việc đổi mới công tác dạy và học có giá trị như nhau trong công tác xét thi đua; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thông báo và hướng dẫn rộng rãi trong đội ngũ cán bộ và nhà giáo trong năm học 2012-2013./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Tấn Thắng

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI BỘ ĐỀ

Năm học 2013-2014

(Kèm theo CV sô: 3848/SGD ĐT-GDTrH ngày 29 tháng 10 năm 2012)

-----------------------------------

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Trường ....................................................

- Bộ đề: ...........................................................................................Môn:…………

- Họ và tên tác giả:

- Đơn vị:

- Điểm cụ thể:

  Phần

Nhận xét

của người đánh giá xếp loại bộ đề

Điểm tối đa

Điểm đạt được

1.   Phần mở đầu

- Mục đích của bộ đề;

-Những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn của bộ đề.

-Phạm vi và đối tượng sử dụng

 

3

 

2. Phần nội dung

- Trình bày các bộ đề đã biên soạn theo phân phối chương trình, đảm bảo tính chính xác, khoa học, mức độ yêu cầu của đề, khả năng phân hóa…  (ma trận đề, đề thi, hướng dẫn chấm)

 

 

13

 

3. Phần kết luận:

- Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả..

- Những kiến nghị, đề xuất

 

 

3

 

4. Thể thức văn bản, chính tả

 

 

1

 

Tổng cộng

 

20đ

 

 

             Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại :

              Người đánh giá xếp loại đề tài:

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo (14/07/2013)
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010-2011 (07/09/2011)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)