19 Tháng Tư 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 10-18-19.
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 17/10/2018 8:42:15 CH - Số lượt xem: 310
 
 
1.Kiếnthức

Chđ 2:HỆQỦACÁCCHUYNĐỘNGCHÍNHCỦATRÁIĐẤT


 
1.1.Hiuđưckháiquát vVũ Tr,hMặtTritrongVũ Tr,TráiĐấttronghMặtTri
-VũTrlà khong không gianvôtn chacthiênhà.Thiênhàlàmttphpcủartnhiu thn thể cùngvikhí,bivàbcxạđintừ.ThiênhàchứaMtTrivàchànhtinhcủanóđưcgilàDiNgân Hà.
-HệMtTrigmcóMtTriởtrungtâmcùngvicácthiênthchuyngxungquanhvàcáám
mâybikhí,cótámhànhtinhchuyngquanhMtTri.
-TráiĐấtlàmthànhtinhở vịtríthứ3(theo thứtựxadnMtTri)tronghMtTri.
 
1.2.Trìnhbàyđưccáchệquchyếuca chuynđộngtựquayquanhtrc vàchuyểnđộngquanh
MặtTricaTráiĐất
 
*Hệ quảchuyểnđộngtự quayquanhtrụccủa Trái Đất:sựluânphiênngàyêm,giờtrên TráiĐt, s
chuyểnđộnglệchngcủacácvậtth.
-Do TráiĐấttựquayquanhtrc,nênminơitrên bmtTrátcóhintưngluânphiênngày,đêm.
-GitrênTráiĐất:giđaphương, gimúi,giquctế(GiờGMT),đưng chuynnyquctế.
-Slchhưngchuyngcủacvtth:
+ỞbáncầuBắc,vtchuyngbịlchvbênphi,ởbáncầuNambịlchvbêntráitheohưng
chuyng.
+Nguyênnhân:doTráiĐttựquayquanhtrụctTâysanôngđãsinhramtlutlàmlchhưng
chuyngcủacvtthtnbmttrát(lựcCôriôlit).
 
*Hệ quảchuyểnđộngxungquanhMặtTricủa TráiĐất:chuyểnđộngbiu kiếnhằngnămcủaMt
Tri,hintưngmùavàcáchintưngngàyđêmdàingắntheomùa.
-ChuyngbiukiếnhngnămcủaMtTri
+Hintưng MtTrilênthiênđnh.
+ChuyngbiukiếncủaMtTri.
-Hintưngmùa:
-Mùalàmtphnthigiancủanăm,nhưngcónhncđimriêngvthitiếtvàkhu.Mtnăm đưcchialàm4mùa (xuân,hạ,thu đông).Mùaởhaibáncầutráingưc nhau.
-Nguyên nhânsinhramùa:dotrụcTrátnghngvà khôngđiphươngkhichuyngtrênquỹđo
quanhMtTri.
-Hintưngngàyđêmdàingntheomùavàtheovĩđ:
+Ngàyêmdài,ngntheomùa (biuhin,nguyênnhân).
+Ngàyêmdài,ngntheovĩđộ(biuhin,nguyênnhân).
 
2.Kĩnăng
Sửdụngtranhnh,hìnhv,môhìnhđể trình bày,giithíchchệquảchuyngcủa Trát:
 
-Hệquảcủachuyngtựquayquanhtrc:hin tưngluânphiênngàêm,sphânchiacácmúigiờ
vàslchhưngchuyngcủacvtthểtrênTráiĐất.
 
-HệquảcủachuyngquanhMtTri:chuyngbiukiếncủamttrihngnăm,hintưng
mùavàhintưngngàyđêmdài,ngntheomùavàtheo vĩđộtrênTráiĐất.


 
 
1.Kiếnthức

Chđ 3:CẤUTRÚCCỦATRÁIĐẤT.THCH QUYN


 
1.1.Nêu đưc sựkhácnhaugiữacáclpcấu trúccaTráiĐất(lp vỏ,lpManti,nhânTráiĐt)vềtỉ
lệvềthểtích,độdày,thànhphầnvậtchấtcấutạochyếu,trngthái
-LpvTrát(đdày,thànhphnvtcht,trngthái,tlvthtích)
-LpManti.(đy,thànhphnvtcht,trngthái,tlvthtích)
-NhânTráiĐt.(lõitrát) (độdày,thànhphnvtcht,trngthái,tlvthtích)
 
1.2.Biếtđưckháinimthạchquyển;phânbitđưcthch quyểnvàvTráiĐất
-Thạchquynlàlpvcng ở ngoàicùngTráiĐt,đưccấutobicloiđákhácnhau.
 
-ThạchquynbaogmcvTráiĐấtvàphntrêncủalpManti(đếnđộsâu khong100km).
 
1.3.TrìnhbàyđưcnộidungcơbảncathuyếtKiếntạomngvàvậndụngthuyếtKiếntạomngđể
giảithíchsơlưcs hìnhthànhcácvùngitr,cácvànhđaiđngđất,núi lửa
 
-Nidungcơ bncủathuyếtKiếntomng.
 
-VndụngthuyếtKiếntomng đểgiithíchsơlưcshìnhthànhcvùngnúitr,cvànhđaiđng đt,núila
1.4.Trìnhbàyđưckhái nimnộilực,ngoạilựcvà ngunnhân cachúng. Biếtđưctácđộngca
nộilực,ngoạilựcđến sựhìnhthànhđịahìnhbềmặtTráiĐất
 
*Kháinim,nguyênnhân:
-Ni lclàlựcphátsinhtừbêntrongTrái Đt.Nilựcđưcsinhrachyếulàdonguồnnănglưngở trong
lòngTráiĐt.
-Ngoilựclàlựccóngungcởbênngoài,trênbmtTrát.Ngoilựcđưcsinhrachyếulàdo ngunnănglưng củabứcxmttri.
 
* Tácđộngcủa nộilực,ngoạilếnđịahìnhbềmặt TráiĐất
 
-Tácđngcủanilc,ngoilựcđếnđahìnhbềmtTrát thôngquacvngkiếnto:
+Vngtheophươngthnng(vngnânglênvàhxung)xy  rartchmvàtrênmtdin
tíchln,làmchobộphnnàưcnânglên,trongkhibộphnkháclibịhxung.
+Vn đngtheophươngnmnganglàmchovTrátbịnénépở khuvựcnàyvàtáchdãnở khuvc
khác,gâyrahintưng unnếp,đứty.
+Tácđngcủani lựccòngâyrachintưnnt,núila.
-TácđngcủangoilựcđếnbmtTrái Đtthôngquacácquátrìnhngoạilc.Đólàcquátrìnhphyđáởchnày,bi tụởchkiadotácđngcasthai nhi,nưcchy,sóngbin,gió,băng hàtonêncdngđahìnhxâmthc,màimòn,thimòn,bitụ…
-cquátrình ngoilc:
+Quátrìnhphonghóa.
+Quátrình bócmòn.
+Quátrìnhvnchuyn.
+Quátrìnhbitụ.
 
2.Kĩnăng
-Nhnbiếtcấutrúcbêntrong củaTrátquahìnhv:vịtrívàđộdàycủaclpcấutrúcTrát.
 
-Sửdụngtranhnh,hìnhvẽđểtrình bàythuyếtKiếntomng:cmng,cáchtiếpxúc củacmng và kếtquảcủamichtiếpxúc.
-Nhnxéttácđngcủanilc,ngoilựcquatranhnh.


-Xác đnhtrênbnđồcvùngnúitr(Hi-ma-lay-a,An-pơ,Cooc-đi-e, An-đet),cvùngcónhing đt,núila (TháiBình Dương, Đa TrungHiiTâyDương)vànêunhnxét.
 
 


 
 
1.Kiếnthức
 
1.1.Biếtkháinimkhí quyển

Chđ 4:KHÍQUYN


 
KhíquynlàlpkhôngkhíbaoquanhTrát.
 
1.2.Trìnhbàyđưcđặcđimca cáctầngkhí quyển:tầngđốilưu,tngbìnhlưu,tngkhí quyngiữa
(tầngtrunglưu),tầngnhit(tầngion),tầngkhí quyểnngoài
 
Trình bàygiihnvàđcđimcủatng tng.
 
1.3.Hiuđưcngunnhânhìnhthànhvàtínhchấtca cáckhikhí:cc,ônđi, chítuyến,xíchđạo
 
*Ngunnhânhìnhthànhcáckhốikhí:
Khôngkhíởtnilưu,tùy theovĩđộvàbmttrátlàlụcđahaidươngmàhìnhthànhcác khikhíkhácnhau.
* Tínhchấtcủa cáckhốikhí:
 
-Khikbccựcvànamcc:rtlnh,kíhiulàA.
 
-Khikôilnh,kíhiulàP.
 
-Khikctuyến(nhii): rtnóng, kíhiulà T.
 
-Khikhíxíco:nóngm,kíhiulà E.
-Mimtkhiklichiara thànhnhiukiuhidương(m,kíhiulàm)vàkiulụcđa(khô,kíhiu
làc).Riêng khikhíxícochỉcómtkiulàkhikhíhidương(kíhiulàEm).
 
1.4.Biếtkháinimfrôngvàcácfrông;hiểu vàtrìnhbàyđưcsựdichuyển cacáckhốikhí,frôngvà
nhhưngcachúnếnthitiết,khí hậu
*Kháinim:Frông làmtngănchgiữahaikhikhícósựkhác bitvềnhitđvàhưnggió.
-cFrôngcơ bn:
+Frôngđacực (FA)ngănchgiữakhikccvàôi.
+Frôngônđi.(FP) ngănchgiữakhiôivàctuyến.
ckhikhí,frôngkhônngyênmtch,màluôndichuyn.Mi khidichuyếâuthìlilàm cho thitiếtở nơiđócósthai.
 
1.5.Trìnhbàyđưcngunnhânhìnhthànhnhit độ khôngkhívàcácnhântốảnhhưởnếnnhit độ khôngkhí
*Ngunnhânhìnhthànhnhitđộ khôngkhí:
Nhitcungcấpchyếu chokhôngkhíở tng đilưulànhitcủabmtTrátsau khihp thụbứcxạ
MtTri,ribứcxạli vàokhôngkhí,làmchokhôngkhínónglên,hình thànhnhitđộ khôngkhí.
 
*Cácnhântốảnhhưngđếnnhitđộ khôngkhí:
-Vĩđộ đalí:Nhìnchungcànglênvĩđộcaothìnhitđộtrungbìnhnămcàng gim,biênđộnhitđnăm
ngln.
-Lụcđavàđidương:Nhitđộtrungbìnhnămcaonhtvàthpnhuởclụcđaidươngcó biênđộnhitđộ nămnh,lụcđacóbiênđộnhitđộ nămln.
ahình:Nhitđộkhôngkhíthaitheođộcao,cànhlêncaonhitđng gim;nhitđộkhôngkhí thaitheođộ dc vàhưngphơicasưnnúi.


1.6.Phântícưcmốiquanhệgiữakhíáp vàgió; ngunnhânlàmthayđổikhíáp
*Mốiquanhệgiakhíápvàgió
KhíáptrênTráiĐtphânbthànhaiápcaovàápthp xenkẽnhauvàđixngquađaiápthp xích đo.Khôngkdichuyntnơicókhíápcaotinơicókhíápthp tonêngió.
*Ngunnhânlàmthayđổikhíáp.
-Đcao:khíápgimkhilêncaovìnglêncao,khôngkhícàngloãng,sứcnéncàngnh.
-Nhitđ: Nhitđộtăng khôngkhínở ra,ttrnggimđi,kápgim;nhitđộgim,khôngkhícoli,t
trngtăng nênkhíáptăng.
-Đm:Khíápgimkkhôngkchanhiuhơinưc (độmkhôngkhítăng).
 
1.7.Giảithíchđưcngunnhânhìnhthànhmtsố loigióthổithưngxuntrêntráiđt,giómùa vàmtsố loạigióđịa phương
-Schênhlệchkápgiữaaiápcaovàápthplànguyênnhânhình thànhcloigióthithưng xuyêntrênTráiĐtnhư gióTâyônđi,gióMudch(Tínphong).
-Nguyênnhânhìnhthành giómùachyếudosnónglênhoclnhđikhônugiữalcđavàđi dương,hìnhthànhcvùng káp caovàthptheomùaởlụcđavàđi dương.Tckhuápcao(theo mùa)cógióthiđivàcáckhuápthp (theomùa)hútgiótckhuápcaothếnđãhìnhthànhnêngió mùa.
-Gió đaphương
+Gióbinvàgióđt:đưchìnhthành ởvùngvenbin,thaihưngtheongàyvàđêm.Nguyên nhân
sâu xalàdosựthp thu nhitkhácnhaugiabinvàđtlin.
+Gióphơnlàloigiókhôvànónượchìnhthànhkhigiómátvàmthitimtdãynúi,gặpbcchn đahình,khivưtsangsưnbênkiacủadãynúi,trnênkhôvànóng.
 
1.8.Giảithích đưchintượngnngtụhơinưctrongkhíquyển:sươngmù,mây,mưa
 
-Hintưngngưngtụhơinưctrongkhíquyển
Khikhôngkđãbãohòahơinưcvàcóhtnhânngưngtmàvưccungcấpthêmhơinưchoc
bịlnhđithìlưnghơinưcthừasngưnnglithànhhtnưc.
-Sươngmù:
+Sươngmùđượcsinhratrongđiukinđộm tươnicao,khíquynn đnhtheochiuthngđứng
vàcógiónh.
-Mây:
+Khôngkhícànglêncaonglnh,hơinưcngưnngthànhnhnghtnưcnhvành,chtnưc
tlithànhtng đám,đó làmây.
-Mưa:khichạtnưctrongmâylndndokếthpvicáchtnưckháchocđưcngưngtụthêm, clungkhôngkhíthngđứngkhôngđủsứcđylên,nhitđcaokhônglàmbchếthơinưcthìcác htnưcnàyrơixungmtthànhlàmưa.
 
1.9.Phântícưc cácnhântốảnhhưnếnlượngmưavàsựphânbốmưatrênthếgii
*Khíáp:
-ckhukápthphútgióvàđykhôngkmlêncao,sinhramây,mâygpnhitđộthpsinhra mưa,nênkhuápthpthưnglànơicólưngmưalntrênTráiĐất.
-Ở  ckhukhíápcao,khôngkhímkhôngbclêưc,lichỉcógióthiđi,khôngcógióthổiđến nênthưnglànơiítmưa.
*  Frông:
-Dostranhchp giakhikhôngknóngvà khôngklnhnên dếnnhiulon khôngkvàsinh
ramưa.
-Mincófrông,nhtlàdihitnhiiđiquathưngmưanhiu.


*Gió:
-Nhngvùngnmsâu trongniđa,khôngcógiótừđidươngthivàonênmưaít.
-MinchunhhưngcủagióMudchmưaítvìgióMudchchyếulàgiókhô.
- Minchunhhưngcủagiómùathưngmưanhiuvìtrongmtnămcónửanămgió thitừđidương
vàolụcđa.
*Dòngbin:cminnmvenbờ đidươngcódòngbinnóngchyqua thìmưanhiuvìkhôngktrên dòngbinnóngchứanhiuhơinưc,ngưclinhữngnơicódòngbinlnhchyquathìmưaítvìkhông khítrêndòngbinlnh,hơinưckhôngbclêưc.
*Địahình:
-Cùngmtdãynúitsưóngiómưanhiu,sưnkhutgiómưaít.
-Cùngmtsưnnúóngió,cànglêncaongmưanhiu.Tuynhiênếnmtđcaonàođósẽkhông
cònmưa.
1.10.Biếtđưcsựhìnhthànhvàphânbcacái, cáckiukhí hu chínhtrênTráiĐất
 
*Sựhìnhthànhvàphânbcácđikhíhậutrên TráiĐất
 
-Shìnhthành:
 
+ Sựphânblưng ánhsángvànhitđcủaMtTritrênbmtTrátkhôngđnu,nó phthuc vàogócchiếucủaánhsángmttrivàvào thigianchiếusáng.Vìvy,bmtTrátđưcchiathành cđinhit.
+cđinhitlàcơ sởhìnhthànhc đikhíhu.Sựkếthp giữalưng bứcxmttritrongmi
nhitvihoànlưukhíquynvàmmto racáikhíhu.
 
-Sựphânb:ikhu phânb theo chiuvĩđ. TcựcđếnXícocó7đikhíhu.
 
*Sựhìnhthànhvàphânbcáckiukhíhậuchínhtrên TráiĐất
 
-Shìnhthành:Dosựphânbốđtlinvàđidương,ngoàiracòndo nhhưngcủacdãynúichy
theohưngkinhtuyến,làmchokhíhu ởlụcđabịphânhóa tđôngsangtây,tothànhckiu khu.
 
-Sựphânb:ckiu khíhu phânb theo chiukinhđ.
 
2.Kĩnăng
 
-SửdụngbnđồKhu thếgiiđểtrình bàysựphânbckhuápcao,ápthp;svngcủac
khikhítrongtháng1vàtháng7.
 
-Phântíchbnđồvàđồthịphânblưngmưatheovĩđộđểhiuvàtrìnhbàyvsphânbmưatrên

TráiĐất

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KT 1T MÔN GDCD10- HKII- NH 2018-19 (08/04/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK2-2018-2019 (08/04/2019)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ LỚP 10. HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1-2018-2019 (04/12/2018)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 10.HK1-2018-2019 (16/11/2018)
HƯƠNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK I- GDCD 10- NH 2018-2019 (05/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 10-17-18. (19/04/2018)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10, HK2.17-18 (02/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 10. HK2.17-18 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT -HK2-ĐỊA 10-17-18 (07/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12-HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HK1 MÔN ĐỊA 10-17-18 (09/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 10 HK1 NH2017-2018 (09/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SƯ LỚP 10 (15/06/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LICH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (20/05/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN CÔNG DÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÝ 10 NĂM HỌC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG DÂN 10 HỌC KY2 NĂM HOC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG DÂN 10 HỌC KY1 NĂM HOC 2016-2017 (17/05/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 ĐỊA LY 10.16-17 (27/04/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)