28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 18/02/2020 7:10:09 SA - Số lượt xem: 1131
Bài 19
NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM
Ở CÁC THẾ KỶ X - XV
Tiết PPCT: 25; Tuần: 22
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
1. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê
a. Hoàn cảnh:
     - Năm 980, Nhà Đinh gặp khó khăn.
     - Tống đem quân sang xâm lược nước ta.
     - Thái hậu họ Dương (Dương Vân Nga) và triều đình nhà Đinh tôn Lê Hoàn (Lê Đại Hành) lên làm vua.
 b. Diễn biến.
     - Năm 981, quân Tống tiến vào nước ta.
     - Quân dân Đại Cồ Việt nhanh chóng đánh tan quân Tống trên vùng Đông Bắc.
 c. Kết quả:
     - Nhiều tướng giặc bị giết.
     - Quân Tống phải rút quân.
 d. Nguyên nhân thắng lợi.
     - Nhờ ý chí quyết chiến của quân, dân.
     - Đường lối tổ chức kháng chiến đúng đắn.
     - Lãnh đạo tài giỏi của Lê Hoàn.
   e. Ý nghĩa:
    - Tống không dám nghĩ đến việc xâm lược nước ta.
    - Quan hệ Việt–Tống trở lại bình thường.
2. Kháng chiến chống tống thời Lý (1075 – 1077)
a.Hoàn cảnh.
   - Những năm 70 của thế kỉ XI Đại Việt đang phát triển.
   - Nhà Tống bước vào giai đoạn khủng hoảng.(SGK)
=> Âm mưu của nhà Tống: Xâm lược nước ta để răn đe Liêu, Hạ
c. Diễn biến.
    - Giai đoạn1:
      + Lý Thường Kiệt thực hiện chiến lược “Tiên phát chế nhân".
      + Năm 1075, quân triều đình cùng các dân tộc miền núi đem quân đánh sang đất Tống ở Ung Châu.
      + Chủ động lui về phòng thủ đợi giặc.
 - Giai đoạn2:
      + Năm 1077 khoảng 30 vạn quân Tống kéo sang nước ta.
      + Bị ta đánh bại tại sông Như Nguyệt.
 d. Kết quả:
       + Cuộc kháng chiến toàn thắng.
       + Ta chủ động giải hoà.
 c. Ý nghĩa:
       + Khẳng định chủ quyền của dân tộc.
       + Khẳng định ý chí, quyết tâm đánh giặc và thắng lợi của nhân dân ta.
II. Kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần (Thế kỷ XIII)
- Năm 1258 – 1288 quân Mông – Nguyên 3 lần xâm lược nước ta. Giặc rất mạnh và hung bạo.
- Các vua Trần cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước.
- Những thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng.
* Nguyên nhân tháng lợi:
+ Nhà Trần có vua hiền, tường tài, triều đình quyết tâm đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân chống xâm lược.
+ Nhà Trần vốn được lòng dân bởi những chính sách kinh tế của mình Þ nhân dân đoàn kết xung quanh triều đình vân mệnh kháng chiến.
III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn
- Năm 1407 Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị của nhà Minh.
- Năm 1418: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ Lê Lợi – Nguyễn Trãi lãnh đạo.
- Thắng lợi tiêu biểu:
+ Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Lam Sơn (Thanh Hoá) được sự hưởng ứng của nhân dân vùng giải phóng càng mở rộng từ Thanh Hoá vào Nam.
+ Chiến thắng Tốt Động, đẩy quân Minh vào thế bị động.
+ Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang đập tan 10 vạn quân cứu viện khiến giặc cùng quẫn tháo chạy về nước.
- Đặc điểm:
+ Từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
+ Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.
+ Có đại bản doanh, căn cứ địa.
B. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC.
Hoàn chỉnh nội dung sau:

Cuộc kháng
chiến
Thời gian
Vương triều
Quân xâm
lược
Người chỉ
huy
Trận quyết
chiến chiến lược
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 1. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất?
A.do ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập của quân dân Đại Cồ Việt.
B.nhà Tống đang gặp khó khăn.
C.Thái hậu Dương Vân Nga hi sinh lợi ích dòng họ tạo thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Tống.
D.do có sự chỉ huy mưu lược của Lê Hoàn.
Câu 2.: Chủ trương của Nhà Trần lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất là
A. vườn không nhà trống.          B. đánh lâu dài.
C. tiên phát chế nhân.                 D.đánh nhanh thắng nhanh.
Câu 3. Nghệ thuật quân sự được Lý Thường Kiệt áp dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống lần I thời nhà Lý:
A. tiên phát chế nhân.                  B.đánh nhanh thắng nhanh.
C. vườn không nhà trống.            D.đánh lâu dài.
Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra khi
A. nước ta đã mất nước.                             B. nước ta đang độc lập
C. nhân dân tích cực chống ngoại xâm.     D. triều Hồ đoàn kết nhân dân đánh giặc
Câu 5.Tư tưởng nào được đề cao,chi phối xuyên suốt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
A.Nhân nghĩa.        B. Đoàn kết.   C. Tự do.       D. Bình đẳng.
Câu 6.Trận quyết chiến chiến lược dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
A .Chi Lăng- Xương Giang.
B. Bạch Đằng.
C. Tốt Động- Chúc Động.                      
D. Chương Dương- Hàm Tử.
Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 mau chóng bị thất bại?
A.Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân.
B. Thế giặc quá mạnh.
C. Nhà Hồ không có tướng tài.
D. Nhà Hồ có nội phản trong triều.
Câu 8. Nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước là vì Nhà Trần có:
A. chính sách “ khoan thư sức dân” nên được nhân dân tin tưởng.
B. Vua tài tướng giỏi.
C. kế sách chống giặc tài giỏi.
D.Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng để đoàn kết nhân dân đánh giặc.
Câu 9. Điểm khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các cuộc kháng chiến thời Lý- Trần là:
A. diễn ra khi nước ta đã bị xâm lược và đô hộ.
B. đi từ yếu đến mạnh để tiến lên đánh bại hoàn toàn kẻ thù xâm lược.
C. thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
D.gắn liền với tên tuổi của nhiều danh tướng tài ba và các vị Vua kiệt xuất.
Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
A. Chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.
B. Kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược của kẻ thù.
C. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc.
D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi bật.
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)