28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 27/05/2020 1:56:46 CH - Số lượt xem: 728

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20

 Đáp án mã đề: 144

       01. C; 02. B; 03. A; 04. C; 05. A; 06. C; 07. C; 08. B; 09. A; 10. B;

       11. D; 12. C; 13. D; 14. B; 15. C; 16. C; 17. C; 18. B; 19. D; 20. B;

       21. D; 22. D; 23. D; 24. A; 25. D; 26. C; 27. D; 28. C; 29. A; 30. D;

       31. B; 32. A; 33. A; 34. A; 35. A; 36. D; 37. A; 38. B; 39. B; 40. B;

 Đáp án mã đề: 178

       01. A; 02. A; 03. C; 04. B; 05. D; 06. D; 07. B; 08. C; 09. A; 10. B;

       11. A; 12. A; 13. D; 14. C; 15. C; 16. A; 17. C; 18. B; 19. A; 20. A;

       21. C; 22. A; 23. B; 24. B; 25. D; 26. D; 27. B; 28. C; 29. B; 30. D;

       31. A; 32. D; 33. C; 34. D; 35. C; 36. B; 37. B; 38. C; 39. D; 40. D;

Đáp án mã đề: 212

       01. D; 02. A; 03. B; 04. D; 05. B; 06. B; 07. B; 08. A; 09. A; 10. A;

       11. D; 12. C; 13. C; 14. C; 15. D; 16. A; 17. B; 18. C; 19. D; 20. C;

       21. C; 22. C; 23. C; 24. C; 25. A; 26. D; 27. A; 28. B; 29. A; 30. B;

       31. B; 32. D; 33. B; 34. B; 35. D; 36. C; 37. A; 38. D; 39. D; 40. A;

 Đáp án mã đề: 246

       01. C; 02. A; 03. A; 04. B; 05. A; 06. D; 07. C; 08. A; 09. D; 10. C;

       11. C; 12. B; 13. C; 14. D; 15. D; 16. B; 17. A; 18. B; 19. C; 20. D;

       21. A; 22. B; 23. B; 24. D; 25. B; 26. C; 27. A; 28. B; 29. A; 30. C;

       31. A; 32. D; 33. D; 34. A; 35. B; 36. D; 37. D; 38. C; 39. B; 40. C;

 Đáp án mã đề: 280

       01. C; 02. A; 03. C; 04. B; 05. D; 06. A; 07. A; 08. A; 09. B; 10. C;

       11. C; 12. C; 13. D; 14. C; 15. B; 16. B; 17. B; 18. B; 19. B; 20. C;

       21. D; 22. D; 23. D; 24. D; 25. C; 26. D; 27. D; 28. C; 29. D; 30. A;

       31. A; 32. A; 33. A; 34. B; 35. D; 36. C; 37. B; 38. A; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 314

       01. D; 02. A; 03. D; 04. A; 05. C; 06. C; 07. B; 08. D; 09. B; 10. C;

       11. A; 12. D; 13. C; 14. A; 15. B; 16. C; 17. C; 18. A; 19. B; 20. B;

       21. A; 22. B; 23. D; 24. D; 25. C; 26. C; 27. B; 28. D; 29. B; 30. D;

       31. D; 32. C; 33. A; 34. A; 35. B; 36. B; 37. C; 38. D; 39. A; 40. A;

 Đáp án mã đề: 348

       01. C; 02. B; 03. A; 04. B; 05. A; 06. D; 07. D; 08. A; 09. B; 10. C;

       11. B; 12. A; 13. B; 14. A; 15. C; 16. D; 17. C; 18. A; 19. B; 20. A;

       21. D; 22. A; 23. C; 24. C; 25. C; 26. B; 27. D; 28. C; 29. D; 30. C;

       31. B; 32. A; 33. D; 34. D; 35. D; 36. A; 37. B; 38. D; 39. C; 40. B;

 Đáp án mã đề: 382

       01. C; 02. D; 03. C; 04. A; 05. D; 06. A; 07. B; 08. C; 09. A; 10. D;

       11. C; 12. C; 13. B; 14. B; 15. B; 16. D; 17. C; 18. C; 19. A; 20. B;

       21. A; 22. D; 23. D; 24. B; 25. C; 26. D; 27. B; 28. C; 29. A; 30. A;

       31. A; 32. C; 33. B; 34. B; 35. A; 36. B; 37. D; 38. D; 39. A; 40. D;

 Đáp án mã đề: 416

       01. B; 02. B; 03. B; 04. C; 05. C; 06. B; 07. D; 08. A; 09. D; 10. C;

       11. A; 12. A; 13. D; 14. D; 15. C; 16. C; 17. D; 18. D; 19. A; 20. A;

       21. D; 22. A; 23. B; 24. B; 25. D; 26. C; 27. B; 28. C; 29. D; 30. C;

       31. B; 32. A; 33. A; 34. D; 35. B; 36. B; 37. C; 38. A; 39. C; 40. A;

 Đáp án mã đề: 450

       01. B; 02. B; 03. A; 04. C; 05. B; 06. D; 07. B; 08. D; 09. C; 10. C;

       11. C; 12. B; 13. A; 14. D; 15. A; 16. C; 17. D; 18. B; 19. D; 20. C;

       21. A; 22. A; 23. D; 24. C; 25. B; 26. C; 27. A; 28. C; 29. D; 30. B;

       31. C; 32. A; 33. A; 34. D; 35. D; 36. B; 37. D; 38. A; 39. A; 40. B;

 Đáp án mã đề: 484

       01. B; 02. A; 03. A; 04. C; 05. A; 06. C; 07. D; 08. B; 09. A; 10. D;

       11. C; 12. D; 13. B; 14. A; 15. D; 16. D; 17. B; 18. C; 19. A; 20. D;

       21. A; 22. C; 23. C; 24. B; 25. B; 26. C; 27. D; 28. C; 29. A; 30. D;

       31. C; 32. D; 33. C; 34. D; 35. A; 36. B; 37. B; 38. A; 39. B; 40. B;

 Đáp án mã đề: 518

       01. A; 02. C; 03. A; 04. B; 05. B; 06. A; 07. C; 08. A; 09. D; 10. C;

       11. B; 12. C; 13. C; 14. D; 15. D; 16. D; 17. A; 18. D; 19. A; 20. B;

       21. C; 22. D; 23. C; 24. C; 25. C; 26. B; 27. B; 28. C; 29. A; 30. D;

       31. D; 32. D; 33. B; 34. B; 35. A; 36. A; 37. A; 38. B; 39. D; 40. B;

 Đáp án mã đề: 552

       01. B; 02. A; 03. A; 04. B; 05. D; 06. D; 07. B; 08. B; 09. D; 10. C;

       11. B; 12. A; 13. D; 14. A; 15. D; 16. C; 17. B; 18. A; 19. C; 20. C;

       21. A; 22. B; 23. C; 24. A; 25. A; 26. B; 27. C; 28. C; 29. C; 30. D;

       31. C; 32. A; 33. D; 34. B; 35. C; 36. A; 37. D; 38. D; 39. B; 40. D;

 Đáp án mã đề: 586

       01. D; 02. C; 03. D; 04. B; 05. A; 06. D; 07. B; 08. A; 09. D; 10. A;

       11. C; 12. D; 13. B; 14. A; 15. A; 16. B; 17. D; 18. A; 19. C; 20. D;

       21. B; 22. C; 23. C; 24. D; 25. B; 26. D; 27. C; 28. B; 29. B; 30. C;

       31. A; 32. B; 33. D; 34. A; 35. C; 36. A; 37. B; 38. C; 39. A; 40. C;

 Đáp án mã đề: 620

       01. A; 02. A; 03. D; 04. C; 05. D; 06. C; 07. B; 08. C; 09. C; 10. D;

       11. B; 12. A; 13. D; 14. A; 15. B; 16. C; 17. A; 18. B; 19. B; 20. D;

       21. C; 22. D; 23. A; 24. D; 25. B; 26. A; 27. A; 28. D; 29. D; 30. C;

       31. A; 32. C; 33. B; 34. B; 35. B; 36. C; 37. C; 38. B; 39. D; 40. A;

 Đáp án mã đề: 654

       01. A; 02. B; 03. A; 04. D; 05. C; 06. D; 07. A; 08. A; 09. B; 10. B;

       11. C; 12. B; 13. C; 14. D; 15. C; 16. D; 17. B; 18. B; 19. A; 20. D;

       21. D; 22. C; 23. B; 24. A; 25. D; 26. B; 27. D; 28. C; 29. A; 30. A;

       31. C; 32. C; 33. C; 34. D; 35. A; 36. B; 37. A; 38. D; 39. B; 40. C;

 Đáp án mã đề: 688

       01. C; 02. D; 03. D; 04. A; 05. B; 06. A; 07. C; 08. B; 09. D; 10. A;

       11. A; 12. C; 13. C; 14. B; 15. D; 16. A; 17. D; 18. B; 19. C; 20. A;

       21. A; 22. C; 23. D; 24. C; 25. C; 26. B; 27. B; 28. D; 29. D; 30. D;

       31. B; 32. D; 33. C; 34. B; 35. A; 36. B; 37. A; 38. C; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 722

       01. A; 02. D; 03. D; 04. C; 05. B; 06. D; 07. C; 08. B; 09. C; 10. A;

       11. D; 12. B; 13. A; 14. B; 15. A; 16. B; 17. A; 18. C; 19. C; 20. C;

       21. A; 22. A; 23. D; 24. B; 25. B; 26. A; 27. C; 28. D; 29. A; 30. D;

       31. B; 32. B; 33. C; 34. D; 35. C; 36. D; 37. C; 38. A; 39. B; 40. D;

 Đáp án mã đề: 756

       01. D; 02. C; 03. C; 04. C; 05. C; 06. B; 07. B; 08. D; 09. C; 10. A;

       11. D; 12. D; 13. C; 14. D; 15. B; 16. A; 17. D; 18. B; 19. B; 20. C;

       21. D; 22. D; 23. D; 24. B; 25. A; 26. A; 27. C; 28. A; 29. A; 30. D;

       31. A; 32. B; 33. A; 34. A; 35. C; 36. B; 37. A; 38. B; 39. C; 40. B;

 Đáp án mã đề: 790

       01. D; 02. C; 03. B; 04. A; 05. C; 06. D; 07. D; 08. A; 09. C; 10. C;

       11. B; 12. B; 13. D; 14. A; 15. A; 16. C; 17. B; 18. C; 19. C; 20. A;

       21. B; 22. D; 23. D; 24. A; 25. B; 26. A; 27. B; 28. D; 29. C; 30. C;

       31. D; 32. B; 33. B; 34. D; 35. A; 36. C; 37. A; 38. B; 39. A; 40. D;

 Đáp án mã đề: 824

       01. B; 02. B; 03. D; 04. C; 05. D; 06. C; 07. D; 08. A; 09. A; 10. D;

       11. D; 12. A; 13. B; 14. A; 15. A; 16. C; 17. C; 18. B; 19. B; 20. C;

       21. B; 22. C; 23. D; 24. C; 25. D; 26. D; 27. D; 28. A; 29. A; 30. C;

       31. B; 32. A; 33. D; 34. B; 35. B; 36. A; 37. B; 38. C; 39. A; 40. C;

 Đáp án mã đề: 858

       01. D; 02. B; 03. B; 04. D; 05. D; 06. C; 07. C; 08. A; 09. B; 10. C;

       11. C; 12. A; 13. D; 14. A; 15. B; 16. D; 17. D; 18. A; 19. C; 20. C;

       21. D; 22. A; 23. B; 24. B; 25. B; 26. A; 27. A; 28. D; 29. D; 30. C;

       31. B; 32. B; 33. C; 34. A; 35. A; 36. C; 37. C; 38. B; 39. D; 40. A;

 Đáp án mã đề: 892

       01. B; 02. C; 03. C; 04. D; 05. A; 06. B; 07. A; 08. A; 09. C; 10. A;

       11. D; 12. C; 13. A; 14. C; 15. D; 16. B; 17. B; 18. C; 19. C; 20. D;

       21. A; 22. B; 23. B; 24. A; 25. B; 26. D; 27. A; 28. D; 29. D; 30. D;

       31. B; 32. A; 33. C; 34. B; 35. B; 36. D; 37. D; 38. C; 39. C; 40. A;

 Đáp án mã đề: 926

       01. B; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. B; 07. B; 08. D; 09. C; 10. A;

       11. C; 12. A; 13. B; 14. A; 15. D; 16. D; 17. C; 18. C; 19. C; 20. D;

       21. D; 22. D; 23. A; 24. B; 25. A; 26. C; 27. D; 28. C; 29. A; 30. B;

       31. A; 32. D; 33. B; 34. C; 35. B; 36. A; 37. C; 38. C; 39. B; 40. A;

                                                     HẾT

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)