29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. BAI 7
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 19/02/2020 12:21:27 CH - Số lượt xem: 1063

Bài 7:  CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 1)

A.KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

a.    Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử.

Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

- Dân chủ trực tiếp

+ Là hình thức thực hiện  dân chủ mà ở đó các thành viên trong xã hội tự bàn bạc và quyết định công việc của chính mình, của cộng đồng và của Nhà nước.

+ Ưu điểm : Là hình thức quyền lực dân chnhất

+ Hạn chế: Rất khó thực hiện vì phụ thuộc vào trình độ nhận thức của dân cư.

- Dân chủ gián tiếp

+ Là hình thức thực hiện dân chủ mà ở đó các thành viên trong xã hội  bầu ra các đại diện và giao cho họ trách nhiệm thay mặt mình bàn bạc và quyết định các công việc chung.

+ Ưu điểm : Có tính khả thi cao và thiết  thực

+ Hạn chế:  Các đại biểu phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, trong khi phần lớn là các đại biểu kiêm nhiệm.

b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

* Người có quyền bầu cử và ứng cử váo các cơ quan đại biểu của nhân dân:

- Độ tuổi:

Bầu cử: Mọi công dân việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử .

Ứng cử: Từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (trừ một số trường hợp bị pháp luật cấm).

* Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.

- Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Quyền ứng cử của công dân được thực hiện theo 2 cách:

+ Tự ứng cử.

+ Đựơc giới thiệu ứng cử.

c. Ý nghĩa quyền bầu cử và ứng cử của nhân dân.

- Là cơ sở pháp lý, chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

- Thể hiện bản chất dân chủ và tiến bộ của Nhà nước ta.

B. LUYỆN TẬP

Câu 1: Dân chủ gián tiếp còn được gọi là

A. dân chủ không công khai.              B. dân chủ đại diện.

C. dân chủ không hoàn toàn.             D. dân chủ không đầy đủ.

Câu 2: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào? A. Xã hội.                  B. Kinh tế.         C. Văn hóa.   D. Chính trị.

Câu 3: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường

A. tự ứng cử  và được giới thiệu ứng cử.  B. được đề cử và được giớ thiệu ứng cử.

C. tự đề cử và tự ứng cử.                          D. tự giới thiệu và được giới thiệu ứng cử.

Câu 4: Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường

A.  được giới thiệu.                                         B. tự bầu cử.

C. được chỉ định.                                                        D. được đề cử.

Câu 5: Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 là thực hiện dân chủ ở   

 A. phạm vi cơ sở.                                                      B. mọi phạm vi.

C. phạm vi cả nước.                                     D. phạm vi trung ương.

Câu 6: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B.tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

C. phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

D. tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.

Câu 7: Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc

A. bình đẳng.   B. phổ thông .       C. trực tiếp.                                   D. bỏ phiếu kín.

Câu 8: Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là

A. mọi công dân đủ 21 tuổi,có năng  lực và tín nhiệm với cử tri.

B. mọi công dân đủ 18 tuổi kh ông vi phạm pháp luật.

C. mọi công dân  đủ 21 tuổi , có năng lực và không vi phạm luật.

D. mọi công dân đủ 18 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.

Câu 9:  Công dân  đủ bao nhiêu tuổi có quyền tham gia bầu cử?

A. 18 tuổi.                    B. 17 tuổi.               C. 19 tuổi.                      D. 21 tuổi.

Câu 10: Công dân  đủ bao nhiêu tuổi có quyền tham gia ứng cử?

A.21 tuổi.                     B. 17 tuổi.              C. 18 tuổi.                         D. 19 tuổi.

C. Hoạt động vận dụng và mở rộng

* Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến  thức và kĩ năng có được vào các tình huống/ bối cảnh mới, nhất là vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Rèn luyện NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL quản lí và phát triển bản thân

* Cách tiến hành:

a) Tự liên hệ.

Là học sinh lớp 12A, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường lớp bằng những hình thức dân chủ nào?

Nêu việc làm được, chưa được, vì sao? Cách khắc phục việc chưa làm được?

b) Nhận diện xung quanh.

Nêu nhận xét của em về việc bầu lớp trưởng, bí thư chi đoàn...

GV định hướng HS

 Trong cuộc sống , trong học tập và rèn luyện tôn trọng , thực hiện đúng các quy định pháp luật

D.Hướng dẫn HS tự học. Nhắc nhở Hs học bài, làm bài và đọc trước phần tiếp theo của bài 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 CD-12.21-22 (09/03/2022)
ĐỀ&Đ/AN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22 (26/11/2021)
ĐỀ_ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ 1. CD12 NH21-22 (13/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-LỊCH SỬ 12-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 CD-12.21-22 (18/10/2021)
ON THI THPTQG 021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 9- Cô ATHI (15/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SU 2021- DỀ SỐ 8 Cô MTHI (15/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 7- Cô MTHI (09/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SỬ- ĐỀ SỐ 6- CÔ MTHI (09/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 10 -CÔ THƯƠNG- (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 8-CÔ THƯƠNG (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 7-CÔ THƯƠNG (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 7 -CÔ THƯƠNG- (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 5 -CÔ THƯƠNG- (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 6-CÔ THƯƠNG (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 5-CÔ THƯƠNG (04/06/2021)
ĐỀ 3- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ÔN THI THPTQG NĂM 2021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 5- Cô ATHI (29/05/2021)
ÔN THI THPTQG 2021- MÔN LỊCH SỬ-ĐỀ SỐ 4- CÔ MTHI (29/05/2021)
ĐỀ ÔN 2 THPTQG NĂM HỌC :20-21- MÔN CD- THÚY PHƯƠNG (28/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12- LỚP 12C4;C11-CÔ THƯƠNG-ĐỀ SỐ 2-TUẦN 1 (24/05/2021)
ON THI THPTQG- MON LICH SU - DE SO 3- CO ATHI (24/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 2-CÔ THƯƠNG (23/05/2021)
ĐỀ 1- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 (23/05/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ - ĐỀ 2- CÔ MTHI (22/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG (22/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG (22/05/2021)
HUONG DAN TU HOC BAI 41,42-ĐIA LI 12 (15/05/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn GDCD năm 2021 của Bộ giáo dục (03/04/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý năm 2021 của Bộ giáo dục (01/04/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử năm 2021 (01/04/2021)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20 (22/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG ĐẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (12/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 12 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON GDCD 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12- BÀI 24 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12. BAI 23 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 22 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 21 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 20 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 19 (09/02/2020)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (15/11/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (04/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)