29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 27/05/2020 7:55:34 SA - Số lượt xem: 660

                                   ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 12.HK2.19-20

 Đáp án mã đề: 149

       01. D; 02. C; 03. B; 04. B; 05. C; 06. C; 07. D; 08. A; 09. B; 10. A;

       11. D; 12. A; 13. A; 14. D; 15. C; 16. A; 17. A; 18. B; 19. A; 20. D;

       21. B; 22. C; 23. D; 24. D; 25. B; 26. C; 27. A; 28. D; 29. C; 30. B;

       31. C; 32. C; 33. A; 34. D; 35. B; 36. B; 37. B; 38. D; 39. C; 40. A;

 Đáp án mã đề: 183

       01. A; 02. A; 03. C; 04. C; 05. C; 06. B; 07. B; 08. B; 09. D; 10. C;

       11. D; 12. D; 13. C; 14. D; 15. B; 16. A; 17. C; 18. A; 19. D; 20. D;

       21. B; 22. B; 23. B; 24. A; 25. A; 26. A; 27. B; 28. D; 29. D; 30. C;

       31. A; 32. C; 33. A; 34. A; 35. B; 36. B; 37. D; 38. C; 39. C; 40. D;

 Đáp án mã đề: 217

       01. B; 02. D; 03. B; 04. B; 05. D; 06. D; 07. B; 08. B; 09. B; 10. C;

       11. C; 12. A; 13. A; 14. B; 15. C; 16. C; 17. A; 18. D; 19. B; 20. A;

       21. C; 22. C; 23. B; 24. A; 25. A; 26. C; 27. D; 28. C; 29. D; 30. A;

       31. D; 32. B; 33. C; 34. A; 35. C; 36. A; 37. D; 38. A; 39. D; 40. D;

 Đáp án mã đề: 251

       01. B; 02. C; 03. D; 04. C; 05. A; 06. D; 07. B; 08. D; 09. A; 10. B;

       11. B; 12. C; 13. D; 14. C; 15. D; 16. C; 17. D; 18. B; 19. B; 20. A;

       21. C; 22. B; 23. C; 24. D; 25. B; 26. D; 27. A; 28. A; 29. B; 30. A;

       31. A; 32. D; 33. D; 34. A; 35. C; 36. C; 37. C; 38. A; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 285

       01. A; 02. D; 03. B; 04. D; 05. B; 06. C; 07. C; 08. D; 09. C; 10. A;

       11. B; 12. A; 13. D; 14. A; 15. C; 16. A; 17. D; 18. A; 19. A; 20. C;

       21. D; 22. C; 23. B; 24. B; 25. C; 26. D; 27. A; 28. D; 29. B; 30. C;

       31. B; 32. A; 33. D; 34. B; 35. C; 36. B; 37. B; 38. A; 39. C; 40. D;

 Đáp án mã đề: 319

       01. B; 02. D; 03. A; 04. D; 05. B; 06. C; 07. B; 08. D; 09. C; 10. B;

       11. A; 12. D; 13. C; 14. A; 15. B; 16. A; 17. B; 18. D; 19. A; 20. D;

       21. B; 22. B; 23. C; 24. B; 25. C; 26. A; 27. C; 28. D; 29. C; 30. A;

       31. D; 32. A; 33. D; 34. A; 35. D; 36. B; 37. A; 38. C; 39. C; 40. C;

 Đáp án mã đề: 353

       01. A; 02. A; 03. B; 04. C; 05. B; 06. D; 07. D; 08. A; 09. B; 10. A;

       11. A; 12. B; 13. C; 14. B; 15. C; 16. A; 17. C; 18. A; 19. D; 20. C;

       21. B; 22. A; 23. C; 24. A; 25. C; 26. B; 27. D; 28. C; 29. C; 30. D;

       31. A; 32. D; 33. D; 34. D; 35. B; 36. B; 37. D; 38. B; 39. C; 40. D;

 Đáp án mã đề: 387

       01. D; 02. C; 03. D; 04. A; 05. B; 06. A; 07. A; 08. C; 09. D; 10. D;

       11. C; 12. C; 13. D; 14. A; 15. B; 16. C; 17. B; 18. A; 19. C; 20. C;

       21. B; 22. B; 23. C; 24. A; 25. D; 26. C; 27. B; 28. A; 29. B; 30. D;

       31. A; 32. B; 33. B; 34. C; 35. D; 36. D; 37. D; 38. B; 39. A; 40. A;

 Đáp án mã đề: 421

       01. B; 02. A; 03. C; 04. B; 05. D; 06. C; 07. B; 08. D; 09. D; 10. A;

       11. C; 12. A; 13. A; 14. C; 15. B; 16. C; 17. D; 18. A; 19. C; 20. A;

       21. A; 22. C; 23. A; 24. D; 25. A; 26. B; 27. D; 28. B; 29. C; 30. D;

       31. D; 32. A; 33. B; 34. C; 35. D; 36. C; 37. B; 38. B; 39. D; 40. B;

 Đáp án mã đề: 455

       01. A; 02. C; 03. B; 04. C; 05. C; 06. B; 07. B; 08. C; 09. B; 10. B;

       11. D; 12. A; 13. D; 14. D; 15. D; 16. C; 17. C; 18. B; 19. C; 20. B;

       21. A; 22. A; 23. C; 24. C; 25. B; 26. D; 27. D; 28. A; 29. A; 30. A;

       31. D; 32. A; 33. A; 34. B; 35. D; 36. B; 37. D; 38. C; 39. D; 40. A;

 Đáp án mã đề: 489

       01. A; 02. A; 03. C; 04. B; 05. A; 06. C; 07. C; 08. B; 09. D; 10. D;

       11. D; 12. B; 13. B; 14. B; 15. D; 16. A; 17. D; 18. A; 19. C; 20. D;

       21. A; 22. C; 23. A; 24. D; 25. D; 26. B; 27. D; 28. B; 29. C; 30. C;

       31. A; 32. C; 33. D; 34. A; 35. C; 36. C; 37. B; 38. B; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 523

       01. B; 02. A; 03. B; 04. B; 05. D; 06. B; 07. A; 08. C; 09. C; 10. A;

       11. D; 12. A; 13. A; 14. B; 15. D; 16. B; 17. B; 18. D; 19. B; 20. C;

       21. D; 22. A; 23. C; 24. C; 25. D; 26. D; 27. C; 28. A; 29. C; 30. B;

       31. C; 32. D; 33. C; 34. A; 35. D; 36. A; 37. B; 38. A; 39. C; 40. D;

 Đáp án mã đề: 557

       01. C; 02. A; 03. C; 04. B; 05. A; 06. A; 07. D; 08. B; 09. D; 10. D;

       11. C; 12. D; 13. B; 14. D; 15. B; 16. B; 17. B; 18. C; 19. C; 20. D;

       21. B; 22. B; 23. C; 24. C; 25. A; 26. C; 27. A; 28. D; 29. C; 30. A;

       31. B; 32. C; 33. A; 34. A; 35. A; 36. D; 37. B; 38. D; 39. A; 40. D;

 Đáp án mã đề: 591

       01. D; 02. C; 03. B; 04. D; 05. B; 06. A; 07. D; 08. B; 09. D; 10. A;

       11. D; 12. B; 13. C; 14. D; 15. A; 16. D; 17. B; 18. A; 19. D; 20. C;

       21. C; 22. A; 23. B; 24. B; 25. A; 26. B; 27. C; 28. C; 29. D; 30. A;

       31. B; 32. A; 33. C; 34. A; 35. C; 36. B; 37. C; 38. D; 39. C; 40. A;

 Đáp án mã đề: 625

       01. A; 02. D; 03. C; 04. D; 05. A; 06. A; 07. A; 08. D; 09. B; 10. A;

       11. C; 12. B; 13. D; 14. B; 15. B; 16. C; 17. B; 18. C; 19. B; 20. A;

       21. D; 22. D; 23. A; 24. D; 25. C; 26. A; 27. A; 28. C; 29. B; 30. C;

       31. C; 32. C; 33. A; 34. D; 35. B; 36. C; 37. B; 38. D; 39. D; 40. B;

 Đáp án mã đề: 659

       01. C; 02. B; 03. B; 04. D; 05. B; 06. B; 07. A; 08. A; 09. B; 10. C;

       11. A; 12. D; 13. A; 14. C; 15. A; 16. A; 17. B; 18. C; 19. C; 20. C;

       21. A; 22. B; 23. D; 24. C; 25. D; 26. B; 27. C; 28. B; 29. A; 30. C;

       31. D; 32. C; 33. D; 34. D; 35. A; 36. A; 37. D; 38. D; 39. B; 40. D;

 Đáp án mã đề: 693

       01. A; 02. A; 03. B; 04. A; 05. B; 06. D; 07. A; 08. C; 09. C; 10. D;

       11. A; 12. A; 13. C; 14. D; 15. C; 16. B; 17. C; 18. A; 19. D; 20. D;

       21. A; 22. B; 23. B; 24. C; 25. D; 26. D; 27. B; 28. C; 29. D; 30. B;

       31. C; 32. A; 33. A; 34. B; 35. B; 36. D; 37. D; 38. B; 39. C; 40. C;

 Đáp án mã đề: 727

       01. B; 02. C; 03. A; 04. A; 05. A; 06. C; 07. D; 08. D; 09. A; 10. D;

       11. D; 12. D; 13. B; 14. D; 15. C; 16. C; 17. B; 18. B; 19. B; 20. C;

       21. C; 22. D; 23. C; 24. C; 25. A; 26. D; 27. C; 28. A; 29. B; 30. A;

       31. B; 32. B; 33. A; 34. C; 35. B; 36. D; 37. B; 38. A; 39. A; 40. D;

 Đáp án mã đề: 761

       01. A; 02. D; 03. C; 04. C; 05. B; 06. D; 07. D; 08. C; 09. D; 10. B;

       11. C; 12. B; 13. C; 14. C; 15. B; 16. C; 17. A; 18. A; 19. C; 20. A;

       21. D; 22. B; 23. A; 24. B; 25. C; 26. A; 27. A; 28. D; 29. D; 30. D;

       31. B; 32. A; 33. A; 34. A; 35. D; 36. B; 37. D; 38. B; 39. C; 40. B;

 Đáp án mã đề: 795

       01. C; 02. D; 03. C; 04. B; 05. C; 06. A; 07. B; 08. B; 09. D; 10. C;

       11. A; 12. B; 13. C; 14. B; 15. B; 16. D; 17. C; 18. C; 19. D; 20. C;

       21. C; 22. A; 23. A; 24. A; 25. D; 26. A; 27. A; 28. A; 29. D; 30. D;

       31. A; 32. B; 33. C; 34. D; 35. D; 36. B; 37. A; 38. B; 39. D; 40. B;

 Đáp án mã đề: 829

       01. C; 02. A; 03. B; 04. B; 05. C; 06. D; 07. D; 08. A; 09. C; 10. C;

       11. A; 12. D; 13. A; 14. A; 15. C; 16. B; 17. A; 18. C; 19. C; 20. B;

       21. D; 22. A; 23. C; 24. D; 25. C; 26. A; 27. D; 28. B; 29. A; 30. B;

       31. D; 32. B; 33. B; 34. B; 35. B; 36. C; 37. A; 38. D; 39. D; 40. D;

 Đáp án mã đề: 863

       01. D; 02. C; 03. D; 04. C; 05. C; 06. C; 07. C; 08. B; 09. D; 10. D;

       11. A; 12. B; 13. C; 14. C; 15. A; 16. B; 17. D; 18. A; 19. A; 20. A;

       21. C; 22. D; 23. D; 24. D; 25. A; 26. B; 27. D; 28. B; 29. B; 30. B;

       31. A; 32. B; 33. A; 34. C; 35. D; 36. C; 37. A; 38. B; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 897

       01. C; 02. A; 03. C; 04. B; 05. B; 06. D; 07. D; 08. A; 09. B; 10. D;

       11. B; 12. D; 13. C; 14. D; 15. D; 16. B; 17. B; 18. D; 19. C; 20. A;

       21. C; 22. C; 23. D; 24. C; 25. A; 26. A; 27. D; 28. B; 29. C; 30. A;

       31. B; 32. C; 33. A; 34. C; 35. B; 36. B; 37. A; 38. A; 39. A; 40. D;

 Đáp án mã đề: 931

       01. D; 02. D; 03. C; 04. A; 05. A; 06. C; 07. B; 08. B; 09. A; 10. D;

       11. A; 12. C; 13. A; 14. D; 15. D; 16. D; 17. C; 18. B; 19. C; 20. A;

        21. C; 22. C; 23. C; 24. D; 25. B; 26. B; 27. B; 28. C; 29. C; 30. A;

       31. D; 32. A; 33. B; 34. B; 35. A; 36. D; 37. D; 38. B; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 965

       01. C; 02. C; 03. C; 04. C; 05. D; 06. A; 07. B; 08. D; 09. B; 10. A;

       11. C; 12. D; 13. B; 14. D; 15. A; 16. C; 17. A; 18. C; 19. B; 20. B;

       21. D; 22. B; 23. D; 24. C; 25. D; 26. D; 27. D; 28. B; 29. C; 30. B;

       31. B; 32. A; 33. A; 34. A; 35. D; 36. A; 37. A; 38. B; 39. C; 40. A;

 Đáp án mã đề: 999

       01. D; 02. D; 03. C; 04. C; 05. B; 06. A; 07. C; 08. C; 09. A; 10. B;

       11. D; 12. B; 13. A; 14. D; 15. C; 16. B; 17. D; 18. C; 19. B; 20. A;

       21. A; 22. B; 23. A; 24. D; 25. B; 26. B; 27. C; 28. A; 29. A; 30. D;

       31. C; 32. C; 33. B; 34. A; 35. B; 36. D; 37. C; 38. D; 39. A; 40. D;

 Đáp án mã đề: 127

       01. C; 02. A; 03. C; 04. B; 05. C; 06. C; 07. B; 08. B; 09. A; 10. C;

       11. B; 12. D; 13. A; 14. C; 15. B; 16. C; 17. B; 18. A; 19. D; 20. D;

       21. B; 22. D; 23. D; 24. D; 25. A; 26. C; 27. A; 28. A; 29. A; 30. D;

       31. D; 32. C; 33. C; 34. A; 35. D; 36. D; 37. B; 38. A; 39. B; 40. B;

 Đáp án mã đề: 161

       01. D; 02. C; 03. D; 04. C; 05. D; 06. D; 07. C; 08. A; 09. D; 10. C;

       11. C; 12. B; 13. C; 14. A; 15. C; 16. B; 17. A; 18. D; 19. A; 20. B;

       21. A; 22. A; 23. B; 24. D; 25. D; 26. A; 27. C; 28. A; 29. D; 30. B;

       31. B; 32. D; 33. A; 34. B; 35. B; 36. C; 37. A; 38. B; 39. B; 40. C;

 Đáp án mã đề: 195

       01. D; 02. A; 03. B; 04. D; 05. C; 06. B; 07. D; 08. B; 09. A; 10. B;

       11. A; 12. B; 13. A; 14. A; 15. D; 16. A; 17. C; 18. B; 19. D; 20. C;

       21. C; 22. C; 23. A; 24. B; 25. D; 26. C; 27. D; 28. A; 29. B; 30. C;

       31. A; 32. B; 33. D; 34. D; 35. D; 36. C; 37. C; 38. A; 39. B; 40. C;

 

 Đáp án mã đề: 229

       01. D; 02. D; 03. B; 04. D; 05. A; 06. B; 07. A; 08. C; 09. D; 10. A;

       11. C; 12. C; 13. D; 14. C; 15. C; 16. A; 17. C; 18. A; 19. D; 20. A;

       21. A; 22. D; 23. B; 24. C; 25. C; 26. B; 27. B; 28. B; 29. B; 30. A;

       31. B; 32. A; 33. C; 34. B; 35. D; 36. D; 37. A; 38. B; 39. C; 40. D;

 Đáp án mã đề: 263

       01. C; 02. C; 03. A; 04. A; 05. D; 06. C; 07. D; 08. B; 09. D; 10. D;

       11. C; 12. D; 13. D; 14. A; 15. A; 16. B; 17. B; 18. D; 19. B; 20. C;

       21. B; 22. B; 23. C; 24. C; 25. C; 26. C; 27. A; 28. B; 29. A; 30. D;

       31. A; 32. A; 33. C; 34. B; 35. D; 36. A; 37. D; 38. B; 39. B; 40. A;

 Đáp án mã đề: 297

       01. B; 02. A; 03. D; 04. B; 05. A; 06. D; 07. D; 08. C; 09. C; 10. A;

       11. B; 12. C; 13. B; 14. D; 15. C; 16. C; 17. B; 18. A; 19. B; 20. D;

       21. A; 22. A; 23. C; 24. C; 25. D; 26. B; 27. A; 28. B; 29. C; 30. B;

       31. D; 32. C; 33. A; 34. A; 35. B; 36. D; 37. D; 38. C; 39. A; 40. D;

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 CD-12.21-22 (09/03/2022)
ĐỀ&Đ/AN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22 (26/11/2021)
ĐỀ_ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ 1. CD12 NH21-22 (13/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-LỊCH SỬ 12-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 CD-12.21-22 (18/10/2021)
ON THI THPTQG 021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 9- Cô ATHI (15/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SU 2021- DỀ SỐ 8 Cô MTHI (15/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 7- Cô MTHI (09/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SỬ- ĐỀ SỐ 6- CÔ MTHI (09/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 10 -CÔ THƯƠNG- (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 8-CÔ THƯƠNG (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 7-CÔ THƯƠNG (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 7 -CÔ THƯƠNG- (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 5 -CÔ THƯƠNG- (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 6-CÔ THƯƠNG (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 5-CÔ THƯƠNG (04/06/2021)
ĐỀ 3- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ÔN THI THPTQG NĂM 2021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 5- Cô ATHI (29/05/2021)
ÔN THI THPTQG 2021- MÔN LỊCH SỬ-ĐỀ SỐ 4- CÔ MTHI (29/05/2021)
ĐỀ ÔN 2 THPTQG NĂM HỌC :20-21- MÔN CD- THÚY PHƯƠNG (28/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12- LỚP 12C4;C11-CÔ THƯƠNG-ĐỀ SỐ 2-TUẦN 1 (24/05/2021)
ON THI THPTQG- MON LICH SU - DE SO 3- CO ATHI (24/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 2-CÔ THƯƠNG (23/05/2021)
ĐỀ 1- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 (23/05/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ - ĐỀ 2- CÔ MTHI (22/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG (22/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG (22/05/2021)
HUONG DAN TU HOC BAI 41,42-ĐIA LI 12 (15/05/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn GDCD năm 2021 của Bộ giáo dục (03/04/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý năm 2021 của Bộ giáo dục (01/04/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử năm 2021 (01/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20 (22/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG ĐẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (12/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 12 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON GDCD 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12- BÀI 24 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. BAI 7 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12. BAI 23 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 22 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 21 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 20 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 19 (09/02/2020)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (15/11/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (04/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)