06 Tháng Mười Hai 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 09/01/2018 11:04:53 SA - Số lượt xem: 10113

Lớp 12C1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Ngữ văn

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

GDCD

2

Sinh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Hóa

Toán

Toán

3

Hóa

Tin

Lịch sử

 

Ngữ văn

4

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

5

Địa lý

Toán

Công nghệ

 

Địa lý

Sinh hoạt

     

Lớp 12C2

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hóa

Sinh

Toán

Địa lý

Sinh

2

Tiếng Anh

Hóa

Toán

Lịch sử

Toán

3

Tiếng Anh

Ngữ văn

 

Hóa

Toán

4

Địa lý

GDCD

Tin

 

Ngữ văn

Tiếng Anh

5

Ngữ văn

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 12C3

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Tin

Hóa

2

Hóa

Địa lý

Sinh

Tiếng Anh

Hóa

3

Toán

Lịch sử

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

GDCD

4

Địa lý

Ngữ văn

Toán

 

Ngữ văn

Toán

5

Tiếng Anh

Ngữ văn

Toán

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 12C4

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hóa

Tin

Ngữ văn

Hóa

GDCD

2

Tiếng Anh

Hóa

Toán

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

3

Toán

Toán

Toán

 

Công nghệ

Tiếng Anh

4

Lịch sử

Ngữ văn

 

Sinh

5

Địa lý

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Sinh hoạt

     

Lớp 12C5

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Ngữ văn

2

Ngữ văn

Hóa

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

Ngữ văn

3

Sinh

Hóa

Địa lý

 

Lịch sử

Địa lý

4

Tiếng Anh

Toán

 

Tin

Toán

5

Toán

 

GDCD

Sinh hoạt

     

Lớp 12C6

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Tiếng Anh

GDCD

Tiếng Anh

2

Toán

Tiếng Anh

Ngữ văn

Công nghệ

Sinh

3

Địa lý

Toán

Toán

 

Ngữ văn

4

Ngữ văn

Hóa

Toán

 

Địa lý

Hóa

5

Ngữ văn

Hóa

Lịch sử

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 12C7

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Toán

Sinh

Ngữ văn

Toán

2

Hóa

GDCD

Toán

Ngữ văn

GDCD

3

Tin

Địa lý

Tiếng Anh

 

Địa lý

4

Toán

Lịch sử

Ngữ văn

 

Tiếng Anh

Hóa

5

Tiếng Anh

Lịch sử

Ngữ văn

 

Tiếng Anh

Sinh hoạt

     

Lớp 12C8

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

Địa lý

Toán

2

Sinh

Ngữ văn

Công nghệ

Tin

Lịch sử

Toán

3

Lịch sử

Hóa

 

Hóa

Tiếng Anh

4

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

GDCD

5

GDCD

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 12C9

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Hóa

Toán

Địa lý

2

Hóa

Tin

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

3

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

Tiếng Anh

4

Công nghệ

Địa lý

Ngữ văn

 

GDCD

Sinh

5

Toán

GDCD

Ngữ văn

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 12C10

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Tiếng Anh

Ngữ văn

Hóa

Ngữ văn

2

Tiếng Anh

Lịch sử

Hóa

Ngữ văn

Địa lý

Ngữ văn

3

Tiếng Anh

GDCD

Công nghệ

 

Tiếng Anh

Sinh

4

Toán

 

Toán

GDCD

5

Tin

Toán

Địa lý

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 11C1

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Tin

Tiếng Anh

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

2

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Địa lý

Ngữ văn

Tin

3

Ngữ văn

Toán

GDCD

 

Công nghệ

Hóa

4

Toán

Công nghệ

Toán

 

Hóa

5

Chào cờ

Lịch sử

 

Sinh hoạt

     

Lớp 11C2

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh

Công nghệ

Hóa

Tiếng Anh

Hóa

Tin

2

Tiếng Anh

Địa lý

Ngữ văn

Tiếng Anh

Sinh

Toán

3

Ngữ văn

 

Ngữ văn

Toán

4

Hóa

Tin

GDCD

 

Lịch sử

Tiếng Anh

5

Chào cờ

Toán

Toán

 

Công nghệ

Sinh hoạt

     

Lớp 11C3

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hóa

Địa lý

Tin

Toán

Tiếng Anh

Toán

2

Tiếng Anh

Công nghệ

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Tin

3

Toán

Sinh

Ngữ văn

 

Ngữ văn

4

Lịch sử

Hóa

 

Hóa

5

Chào cờ

GDCD

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Sinh hoạt

     

Lớp 11C4

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Địa lý

Hóa

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

2

Toán

Hóa

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Lịch sử

Tin

 

Hóa

Toán

4

Ngữ văn

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Tin

5

Chào cờ

Sinh

 

GDCD

Sinh hoạt

     

Lớp 11C5

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Ngữ văn

Công nghệ

Toán

Địa lý

Toán

Hóa

2

Ngữ văn

Toán

Hóa

Toán

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Tin

 

Tiếng Anh

4

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Tin

5

Chào cờ

GDCD

Ngữ văn

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 11C6

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Công nghệ

Tiếng Anh

Công nghệ

2

Ngữ văn

Sinh

Tiếng Anh

GDCD

Địa lý

3

Toán

Ngữ văn

 

Ngữ văn

Toán

4

Tiếng Anh

Tin

Toán

 

Hóa

Hóa

5

Tiếng Anh

Hóa

Toán

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 11C7

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Hóa

Hóa

Tiếng Anh

2

Toán

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

Hóa

3

Lịch sử

Ngữ văn

 

GDCD

Ngữ văn

4

Địa lý

Sinh

Ngữ văn

 

Toán

Tin

5

Công nghệ

Tin

Công nghệ

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 11C8

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Ngữ văn

Lịch sử

Ngữ văn

Toán

2

Hóa

Sinh

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

Công nghệ

3

Tiếng Anh

GDCD

Tiếng Anh

 

Tin

Hóa

4

Toán

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

5

Địa lý

 

Tin

 

Hóa

Sinh hoạt

     

Lớp 11C9

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Sinh

Hóa

Tin

GDCD

Hóa

2

Công nghệ

Tiếng Anh

Công nghệ

Tiếng Anh

3

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Toán

Địa lý

4

Toán

Hóa

Toán

 

Ngữ văn

5

Tiếng Anh

Tin

Lịch sử

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 11C10

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Tin

Hóa

Lịch sử

Toán

2

GDCD

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

Toán

3

Địa lý

Ngữ văn

 

Tiếng Anh

4

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Ngữ văn

5

Toán

Hóa

Toán

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 11C11

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hóa

Tiếng Anh

Sinh

Tiếng Anh

Địa lý

2

Tiếng Anh

Công nghệ

Tin

Tiếng Anh

Toán

3

Toán

GDCD

 

Ngữ văn

Toán

4

Hóa

Ngữ văn

Lịch sử

 

Tin

5

Hóa

Ngữ văn

Toán

 

Công nghệ

Sinh hoạt

     

Lớp 10C1

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

2

Hóa

Ngữ văn

GDCD

Toán

Công nghệ

3

Tin

Công nghệ

Lịch sử

 

Hóa

Địa lý

4

Toán

Tin

 

Lịch sử

Toán

5

Chào cờ

Toán

Hóa

 

Sinh

Sinh hoạt

     

Lớp 10C2

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Địa lý

Tin

2

Sinh

Ngữ văn

Tin

Lịch sử

Công nghệ

3

Hóa

Hóa

 

Tiếng Anh

Toán

4

Toán

Công nghệ

Toán

 

GDCD

Ngữ văn

5

Chào cờ

Lịch sử

Toán

 

Hóa

Sinh hoạt

     

Lớp 10C3

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Ngữ văn

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

GDCD

Lịch sử

2

Địa lý

Lịch sử

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

Sinh

Tiếng Anh

 

Hóa

Tin

4

Toán

Tiếng Anh

 

Công nghệ

5

Chào cờ

Tin

Hóa

 

Sinh hoạt

     

Lớp 10C4

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Công nghệ

Hóa

Tiếng Anh

Công nghệ

GDCD

2

Ngữ văn

Sinh

Hóa

Tiếng Anh

Tin

Địa lý

3

Toán

Tiếng Anh

Tin

 

Hóa

Lịch sử

4

Toán

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

Toán

5

Chào cờ

Lịch sử

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 10C5

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ văn

Hóa

Địa lý

2

Sinh

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Lịch sử

3

Hóa

Tin

Tiếng Anh

 

Tin

4

Công nghệ

Toán

GDCD

 

Toán

5

Chào cờ

Toán

Lịch sử

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 10C6

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tin

Sinh

Tiếng Anh

GDCD

Hóa

Công nghệ

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lý

Lịch sử

3

Toán

Công nghệ

 

Tiếng Anh

Ngữ văn

4

Toán

Ngữ văn

Hóa

 

Toán

5

Chào cờ

Ngữ văn

Tin

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 10C7

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Công nghệ

Địa lý

Tiếng Anh

Tin

2

Toán

Sinh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

GDCD

Hóa

 

Công nghệ

Ngữ văn

4

Ngữ văn

Lịch sử

 

Hóa

Ngữ văn

5

Chào cờ

Tin

Toán

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 10C8

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tin

Toán

Toán

Tiếng Anh

Ngữ văn

2

Toán

Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ văn

3

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lý

 

GDCD

Toán

4

Tiếng Anh

Công nghệ

Tin

 

Sinh

Lịch sử

5

Chào cờ

Hóa

Tiếng Anh

 

Hóa

Sinh hoạt

             
     

Lớp 10C9

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

GDCD

Sinh

Tiếng Anh

Địa lý

2

Ngữ văn

Tin

Công nghệ

Tiếng Anh

3

Ngữ văn

Lịch sử

Toán

 

Tin

Ngữ văn

4

Toán

Hóa

Toán

 

Hóa

Toán

5

Chào cờ

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 10C10

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Lịch sử

Tin

Toán

Tiếng Anh

2

GDCD

Sinh

Toán

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Ngữ văn

Hóa

4

Hóa

Toán

Ngữ văn

 

Lịch sử

Công nghệ

5

Chào cờ

Địa lý

Ngữ văn

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 10C11

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Tiếng Anh

Công nghệ

Ngữ văn

2

Tin

Ngữ văn

Tiếng Anh

GDCD

Ngữ văn

3

Công nghệ

Hóa

Toán

 

Tiếng Anh

Lịch sử

4

Tiếng Anh

Địa lý

Lịch sử

 

Toán

Hóa

5

Chào cờ

Sinh

Tin

 

Toán

Sinh hoạt

[Trở về]
Các tin khác
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học ngày 30,31/10/2020 (29/10/2020)
Thông báo về khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2020-2021 ngày 15/10/2020 (13/10/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự khảo sát (Ngày 15/10/2020) năm học 2020-2021 (13/10/2020)
Thông báo những học sinh Khối 10 năm học 2019-2020 lưu ban đến văn phòng nhà trường để nhà trường xếp lớp. (10/09/2020)
Thời khóa biểu TD & GDQP năm học 2020-2021 (03/09/2020)
Thông báo Ngày tựu trường học sinh lớp 10 năm học 2020-2021 (02/09/2020)
Danh sách lớp 11 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Danh sách lớp 12 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 11 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 10 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Lịch ôn tập, lịch kiểm tra lại và danh sách học sinh khối 10, 11 phải kiểm tra lại (18/07/2020)
Kết quả khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 2019-2020 (Khóa ngày 13,14/7/2020) (17/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2019-2020 (10/07/2020)
Thông báo: Học sinh lớp 10 về điểm môn tiếng Anh (10/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng Bài thi KHTN và KHXH (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn Tiếng Anh lớp 11 (CT 10 năm ) HK2 năm học 2019-2020 (Chưa cộng điểm KT nói) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn tiếng Anh 11 ( CT 7 năm) năm học 2019-2020 (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (04/07/2020)
Lịch khảo sát chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2020 (04/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 12 năm học 2019-2020 (03/07/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (17/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (các môn Sở ra đề) (11/06/2020)
Tham khảo Dạy học trên truyền hình, Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 10, 11 tại Hà Nội từ ngày 19/3/2020 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh (20/03/2020)
Tham khảo Dạy học qua truyền hình, Dạy học trực tuyến của học sinh cuối cấp tại một số đài địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng (14/03/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 10 năm học 2019-2020. Riêng môn tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói) (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT7 năm năm học 2019-2020 (13/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2019-2020 (11/01/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020 (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (Các môn Sở ra đề) (29/11/2019)
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 (01/09/2019)
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) (30/08/2019)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (28/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (20/08/2019)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) (19/08/2019)
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020 (17/08/2019)
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm (16/08/2019)
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 (12/08/2019)
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) (03/08/2019)
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 (03/08/2019)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 (30/07/2019)
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 (30/05/2019)
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) (27/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (11/05/2019)
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 (11/05/2019)
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (11/05/2019)
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. (11/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. (05/05/2019)
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 (23/04/2019)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề (19/04/2019)
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn (19/02/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề (15/01/2019)
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 (13/01/2019)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học (20/12/2018)
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 (11/12/2018)
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 (09/12/2018)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề (22/11/2018)
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 (02/09/2018)
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 (31/08/2018)
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. (31/08/2018)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm (27/08/2018)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. (27/08/2018)
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ (27/08/2018)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 (24/08/2018)
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (22/08/2018)
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 (21/08/2018)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 (20/08/2018)
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh (16/08/2018)
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 (14/08/2018)
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 (08/08/2018)
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học (07/08/2018)
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT (03/08/2018)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 (03/08/2018)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. (27/07/2018)
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. (29/06/2018)
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 (30/05/2018)
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 (30/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) (23/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) (23/05/2018)
Bài ôn luyện cho 11C1 (13/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 (12/05/2018)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (27/04/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (24/04/2018)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (24/04/2018)
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 (12/04/2018)
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 (08/03/2018)
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. (24/01/2018)
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí (21/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 (15/01/2018)
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 (02/01/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở (25/12/2017)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 (20/12/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)