18 Tháng Bảy 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 09/01/2018 11:04:53 SA - Số lượt xem: 9036

Lớp 12C1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Ngữ văn

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

GDCD

2

Sinh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Hóa

Toán

Toán

3

Hóa

Tin

Lịch sử

 

Ngữ văn

4

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

5

Địa lý

Toán

Công nghệ

 

Địa lý

Sinh hoạt

     

Lớp 12C2

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hóa

Sinh

Toán

Địa lý

Sinh

2

Tiếng Anh

Hóa

Toán

Lịch sử

Toán

3

Tiếng Anh

Ngữ văn

 

Hóa

Toán

4

Địa lý

GDCD

Tin

 

Ngữ văn

Tiếng Anh

5

Ngữ văn

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 12C3

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Tin

Hóa

2

Hóa

Địa lý

Sinh

Tiếng Anh

Hóa

3

Toán

Lịch sử

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

GDCD

4

Địa lý

Ngữ văn

Toán

 

Ngữ văn

Toán

5

Tiếng Anh

Ngữ văn

Toán

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 12C4

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hóa

Tin

Ngữ văn

Hóa

GDCD

2

Tiếng Anh

Hóa

Toán

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

3

Toán

Toán

Toán

 

Công nghệ

Tiếng Anh

4

Lịch sử

Ngữ văn

 

Sinh

5

Địa lý

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Sinh hoạt

     

Lớp 12C5

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Ngữ văn

2

Ngữ văn

Hóa

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

Ngữ văn

3

Sinh

Hóa

Địa lý

 

Lịch sử

Địa lý

4

Tiếng Anh

Toán

 

Tin

Toán

5

Toán

 

GDCD

Sinh hoạt

     

Lớp 12C6

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Tiếng Anh

GDCD

Tiếng Anh

2

Toán

Tiếng Anh

Ngữ văn

Công nghệ

Sinh

3

Địa lý

Toán

Toán

 

Ngữ văn

4

Ngữ văn

Hóa

Toán

 

Địa lý

Hóa

5

Ngữ văn

Hóa

Lịch sử

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 12C7

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Toán

Sinh

Ngữ văn

Toán

2

Hóa

GDCD

Toán

Ngữ văn

GDCD

3

Tin

Địa lý

Tiếng Anh

 

Địa lý

4

Toán

Lịch sử

Ngữ văn

 

Tiếng Anh

Hóa

5

Tiếng Anh

Lịch sử

Ngữ văn

 

Tiếng Anh

Sinh hoạt

     

Lớp 12C8

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

Địa lý

Toán

2

Sinh

Ngữ văn

Công nghệ

Tin

Lịch sử

Toán

3

Lịch sử

Hóa

 

Hóa

Tiếng Anh

4

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

GDCD

5

GDCD

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 12C9

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Hóa

Toán

Địa lý

2

Hóa

Tin

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

3

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

Tiếng Anh

4

Công nghệ

Địa lý

Ngữ văn

 

GDCD

Sinh

5

Toán

GDCD

Ngữ văn

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 12C10

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Tiếng Anh

Ngữ văn

Hóa

Ngữ văn

2

Tiếng Anh

Lịch sử

Hóa

Ngữ văn

Địa lý

Ngữ văn

3

Tiếng Anh

GDCD

Công nghệ

 

Tiếng Anh

Sinh

4

Toán

 

Toán

GDCD

5

Tin

Toán

Địa lý

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 11C1

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Tin

Tiếng Anh

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

2

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Địa lý

Ngữ văn

Tin

3

Ngữ văn

Toán

GDCD

 

Công nghệ

Hóa

4

Toán

Công nghệ

Toán

 

Hóa

5

Chào cờ

Lịch sử

 

Sinh hoạt

     

Lớp 11C2

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh

Công nghệ

Hóa

Tiếng Anh

Hóa

Tin

2

Tiếng Anh

Địa lý

Ngữ văn

Tiếng Anh

Sinh

Toán

3

Ngữ văn

 

Ngữ văn

Toán

4

Hóa

Tin

GDCD

 

Lịch sử

Tiếng Anh

5

Chào cờ

Toán

Toán

 

Công nghệ

Sinh hoạt

     

Lớp 11C3

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hóa

Địa lý

Tin

Toán

Tiếng Anh

Toán

2

Tiếng Anh

Công nghệ

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Tin

3

Toán

Sinh

Ngữ văn

 

Ngữ văn

4

Lịch sử

Hóa

 

Hóa

5

Chào cờ

GDCD

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Sinh hoạt

     

Lớp 11C4

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Địa lý

Hóa

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

2

Toán

Hóa

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Lịch sử

Tin

 

Hóa

Toán

4

Ngữ văn

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Tin

5

Chào cờ

Sinh

 

GDCD

Sinh hoạt

     

Lớp 11C5

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Ngữ văn

Công nghệ

Toán

Địa lý

Toán

Hóa

2

Ngữ văn

Toán

Hóa

Toán

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Tin

 

Tiếng Anh

4

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Tin

5

Chào cờ

GDCD

Ngữ văn

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 11C6

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Công nghệ

Tiếng Anh

Công nghệ

2

Ngữ văn

Sinh

Tiếng Anh

GDCD

Địa lý

3

Toán

Ngữ văn

 

Ngữ văn

Toán

4

Tiếng Anh

Tin

Toán

 

Hóa

Hóa

5

Tiếng Anh

Hóa

Toán

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 11C7

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Hóa

Hóa

Tiếng Anh

2

Toán

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

Hóa

3

Lịch sử

Ngữ văn

 

GDCD

Ngữ văn

4

Địa lý

Sinh

Ngữ văn

 

Toán

Tin

5

Công nghệ

Tin

Công nghệ

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 11C8

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Ngữ văn

Lịch sử

Ngữ văn

Toán

2

Hóa

Sinh

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

Công nghệ

3

Tiếng Anh

GDCD

Tiếng Anh

 

Tin

Hóa

4

Toán

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

5

Địa lý

 

Tin

 

Hóa

Sinh hoạt

     

Lớp 11C9

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Sinh

Hóa

Tin

GDCD

Hóa

2

Công nghệ

Tiếng Anh

Công nghệ

Tiếng Anh

3

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Toán

Địa lý

4

Toán

Hóa

Toán

 

Ngữ văn

5

Tiếng Anh

Tin

Lịch sử

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 11C10

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Tin

Hóa

Lịch sử

Toán

2

GDCD

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

Toán

3

Địa lý

Ngữ văn

 

Tiếng Anh

4

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Ngữ văn

5

Toán

Hóa

Toán

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 11C11

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hóa

Tiếng Anh

Sinh

Tiếng Anh

Địa lý

2

Tiếng Anh

Công nghệ

Tin

Tiếng Anh

Toán

3

Toán

GDCD

 

Ngữ văn

Toán

4

Hóa

Ngữ văn

Lịch sử

 

Tin

5

Hóa

Ngữ văn

Toán

 

Công nghệ

Sinh hoạt

     

Lớp 10C1

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

2

Hóa

Ngữ văn

GDCD

Toán

Công nghệ

3

Tin

Công nghệ

Lịch sử

 

Hóa

Địa lý

4

Toán

Tin

 

Lịch sử

Toán

5

Chào cờ

Toán

Hóa

 

Sinh

Sinh hoạt

     

Lớp 10C2

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Địa lý

Tin

2

Sinh

Ngữ văn

Tin

Lịch sử

Công nghệ

3

Hóa

Hóa

 

Tiếng Anh

Toán

4

Toán

Công nghệ

Toán

 

GDCD

Ngữ văn

5

Chào cờ

Lịch sử

Toán

 

Hóa

Sinh hoạt

     

Lớp 10C3

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Ngữ văn

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

GDCD

Lịch sử

2

Địa lý

Lịch sử

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

Sinh

Tiếng Anh

 

Hóa

Tin

4

Toán

Tiếng Anh

 

Công nghệ

5

Chào cờ

Tin

Hóa

 

Sinh hoạt

     

Lớp 10C4

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Công nghệ

Hóa

Tiếng Anh

Công nghệ

GDCD

2

Ngữ văn

Sinh

Hóa

Tiếng Anh

Tin

Địa lý

3

Toán

Tiếng Anh

Tin

 

Hóa

Lịch sử

4

Toán

Tiếng Anh

Toán

 

Ngữ văn

Toán

5

Chào cờ

Lịch sử

 

Ngữ văn

Sinh hoạt

     

Lớp 10C5

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ văn

Hóa

Địa lý

2

Sinh

Tiếng Anh

Ngữ văn

Tiếng Anh

Lịch sử

3

Hóa

Tin

Tiếng Anh

 

Tin

4

Công nghệ

Toán

GDCD

 

Toán

5

Chào cờ

Toán

Lịch sử

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 10C6

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tin

Sinh

Tiếng Anh

GDCD

Hóa

Công nghệ

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lý

Lịch sử

3

Toán

Công nghệ

 

Tiếng Anh

Ngữ văn

4

Toán

Ngữ văn

Hóa

 

Toán

5

Chào cờ

Ngữ văn

Tin

 

Toán

Sinh hoạt

     

Lớp 10C7

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Công nghệ

Địa lý

Tiếng Anh

Tin

2

Toán

Sinh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

GDCD

Hóa

 

Công nghệ

Ngữ văn

4

Ngữ văn

Lịch sử

 

Hóa

Ngữ văn

5

Chào cờ

Tin

Toán

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 10C8

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tin

Toán

Toán

Tiếng Anh

Ngữ văn

2

Toán

Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ văn

3

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lý

 

GDCD

Toán

4

Tiếng Anh

Công nghệ

Tin

 

Sinh

Lịch sử

5

Chào cờ

Hóa

Tiếng Anh

 

Hóa

Sinh hoạt

             
     

Lớp 10C9

     
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

GDCD

Sinh

Tiếng Anh

Địa lý

2

Ngữ văn

Tin

Công nghệ

Tiếng Anh

3

Ngữ văn

Lịch sử

Toán

 

Tin

Ngữ văn

4

Toán

Hóa

Toán

 

Hóa

Toán

5

Chào cờ

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Lịch sử

Sinh hoạt

     

Lớp 10C10

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Lịch sử

Tin

Toán

Tiếng Anh

2

GDCD

Sinh

Toán

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Ngữ văn

Hóa

4

Hóa

Toán

Ngữ văn

 

Lịch sử

Công nghệ

5

Chào cờ

Địa lý

Ngữ văn

 

Tin

Sinh hoạt

     

Lớp 10C11

   
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Tiếng Anh

Công nghệ

Ngữ văn

2

Tin

Ngữ văn

Tiếng Anh

GDCD

Ngữ văn

3

Công nghệ

Hóa

Toán

 

Tiếng Anh

Lịch sử

4

Tiếng Anh

Địa lý

Lịch sử

 

Toán

Hóa

5

Chào cờ

Sinh

Tin

 

Toán

Sinh hoạt

[Trở về]
Các tin khác
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 (30/05/2019)
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) (27/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (11/05/2019)
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 (11/05/2019)
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (11/05/2019)
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. (11/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. (05/05/2019)
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 (23/04/2019)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề (19/04/2019)
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn (19/02/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề (15/01/2019)
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 (13/01/2019)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học (20/12/2018)
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 (11/12/2018)
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 (09/12/2018)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề (22/11/2018)
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 (02/09/2018)
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 (31/08/2018)
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. (31/08/2018)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm (27/08/2018)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. (27/08/2018)
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ (27/08/2018)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 (24/08/2018)
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (22/08/2018)
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 (21/08/2018)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 (20/08/2018)
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh (16/08/2018)
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 (14/08/2018)
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 (08/08/2018)
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học (07/08/2018)
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT (03/08/2018)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 (03/08/2018)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. (27/07/2018)
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. (29/06/2018)
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 (30/05/2018)
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 (30/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) (23/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) (23/05/2018)
Bài ôn luyện cho 11C1 (13/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 (12/05/2018)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (27/04/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (24/04/2018)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (24/04/2018)
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 (12/04/2018)
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 (08/03/2018)
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. (24/01/2018)
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí (21/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 (15/01/2018)
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 (02/01/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở (25/12/2017)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 (20/12/2017)
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THPT theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam. Các môn KT do trường ra đề sẽ có lịch riêng. (29/11/2017)
Thời khóa biểu lớp điều chỉnh (HK1 năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 20/11/2017 (20/11/2017)
THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN HẾT NGÀY 11/11/2017 (07/11/2017)
Thông báo đi học lại bình thường, bắt đầu từ chiều ngày 07/11/2017 (07/11/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 06 tháng 11 năm 2017 (05/11/2017)
Thông báo về giờ vào lớp ca chiều từ ngày 06/11/2017 (04/11/2017)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Học sinh ca chiều lưu ý về việc thực hiện TKB thứ năm (04/09/2017)
Thời khóa biểu lớp HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 05/9/2017 (03/09/2017)
Thời khóa biểu học môn Thể dục và GDQP học kỳ 1 năm học 2017-2018 (03/09/2017)
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 29/8/2017 (30/08/2017)
Danh sách học sinh tham gia khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 (Xem sơ đồ bố trí phòng học để biết phòng dự khảo sát) (19/08/2017)
Lịch khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 dánh cho học sinh khối 10 (19/08/2017)
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018 (19/08/2017)
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018 (19/08/2017)
Ngày tựu trường năm học 2017-2018 - Trường THPT Lê Quý Đôn (19/08/2017)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2017-2018 (18/08/2017)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2017-2018 (15/08/2017)
Kế hoạch dạy học phân hóa Khối 12 năm học 2017-2018 (15/08/2017)
Những điều cần biết chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 dành cho học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (10/08/2017)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (08/08/2017)
Kết quả kiểm tra lại của khối 10 và 11 năm học 2016-2017 (02/08/2017)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2017-2018 (28/07/2017)
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lại năm học 2016-2017 từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017 (19/07/2017)
Danh sách học sinh kiểm tra lại và môn bắt buộc, môn đăng ký kiểm tra lại. HS tự ôn. Dự kiến từ 24-28/7/2017, trường tổ chức ôn tập và kiểm tra lại. (11/06/2017)
Danh sách học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2016-2017 (28/05/2017)
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 10 (23/05/2017)
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 11 (23/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 10 (09/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 11 (09/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 12 (04/05/2017)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2016-2017 các môn do Sở ra đề (18/04/2017)
Kết quả thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG năm 2017: Điểm 4 bài thi xét tốt nghiệp theo từng lớp (16/04/2017)
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi tổ hơp KHTN và KHXH (16/04/2017)
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi Ngữ văn, Toán, Anh (16/04/2017)
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016-2017 (08/04/2017)
Bảng so sánh số huy chương đạt được qua Cuộc thi Olympic 24/3 Quảng Nam 2 năm 2016 và 2017 (26/03/2017)
Danh sách học sinh đạt Huy chương qua Kỳ thi Olympic 24/3 tỉnh Quảng Nam năm 2017 (26/03/2017)
Thời khóa biểu học môn tự chọn thi THPTQG 2017 dành cho lớp 12 (07/02/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 11 (17/01/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 12 (17/01/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 10 (17/01/2017)
Danh sách học sinh ôn luyện các môn KHTN và KHXH thi THPTQG năm 2017 (13/01/2017)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 (12/01/2017)
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 (28/12/2016)
Danh sách phòng thi và Số báo danh KTHK1 năm học 2016-2017 (27/12/2016)
KHẨN: Điều chỉnh thông tin và Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT. Nhà trường sẽ công bố Lịch thi các môn còn lại (chêm xen với Lịch của Sở) (28/11/2016)
Khảo sát chất lượng Hóa 12 dành cho HS đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và đã đăng ký dự thi THPTQG bài thi KHTN. Nội dung: 4 chương đã học (HK1). Giờ mở đề: 9:25 ngày 24/11/2016 (22/11/2016)
Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 (28/09/2016)
Dự thảo Quy định về đánh giá thi đua trong học sinh. Áp dụng từ tuần thứ 2 ngày 12/9/2016 (10/09/2016)
Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 (27/08/2016)
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2016-2017 (26/08/2016)
Danh sách học sinh được lên lớp 11 và 12 năm học 2016-2017 sau kiểm tra lại (26/08/2016)
Thời khóa biểu Số 1 HK1 năm học 2016-2017 các lớp. Áp dụng từ ngày 05/9/2016 (26/08/2016)
Hỏi đáp về tổ chức dạy học phân hóa ở lớp 10 và 11 năm học 2016-2017 (26/08/2016)
Tập trung học sinh đầu năm học 2016-2017 và Kế hoạch thời gian trong buổi học (25/08/2016)
Lịch khảo sát chất lượng học sinh lớp 10 đầu năm học 2016-2017 vào sáng ngày 17/8/2016 (11/08/2016)
Danh sách và số báo danh học sinh lớp 10 tham dự khảo sát đầu năm học 2016-2017 (11/08/2016)
Thông báo số 4: Tập trung tất cả học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 (06/08/2016)
Thông báo số 3 về tuyển sinh 10: Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2016-2017 (05/08/2016)
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lên lớp năm học 2015-2016 (04/08/2016)
Tham khảo đề khảo sát chất lượng đầu năm khối 10 (29/07/2016)
Kiểm tra lên lớp năm 2016- Môn đã chọn kiểm tra lại- Khối 11 (26/07/2016)
Kiểm tra lên lớp năm 2016- Môn đã chọn kiểm tra lại- Khối 10 (26/07/2016)
Thông báo số 2 về tuyển sinh 10 năm học 2016-2017 (26/07/2016)
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi Olympic thành phố Tam Kỳ năm 2014 (16/04/2014)
Tin vui: Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đỗ thủ khoa khối V ngành Kiến trúc ĐHBK Đà Nẵng (25/07/2012)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)