30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 13/01/2019 2:11:22 CH - Số lượt xem: 7781

Lớp 12C1

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Công nghệ

Lịch sử

Văn

Sinh

Văn

2

Tiếng Anh

Sinh

Tiếng Anh

Hóa

Địa lý

Văn

3

Văn

Toán

 

GDCD

Địa lý

4

Toán

Hóa

 

Tiếng Anh

Toán

5

Toán

Tin

 

Tiếng Anh

Sinh hoạt

Lớp 12C2

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Sinh

Tiếng Anh

Hóa

Tin

Toán

2

Toán

Công nghệ

Tiếng Anh

Văn

Địa lý

Toán

3

Văn

GDCD

Địa lý

 

Sinh

Văn

4

Tiếng Anh

Lịch sử

 

Văn

5

Tiếng Anh

Hóa

Toán

 

Sinh hoạt

Lớp 12C3

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Tin

Hóa

Toán

Địa lý

2

Văn

Toán

Văn

Toán

Tiếng Anh

3

GDCD

Văn

Tiếng Anh

 

Sinh

Tiếng Anh

4

Toán

Hóa

Sinh

 

Văn

5

Tiếng Anh

Địa lý

Công nghệ

 

Sinh hoạt

Lớp 12C4

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Địa lý

Công nghệ

Tiếng Anh

Địa lý

Tiếng Anh

2

Sinh

Văn

Hóa

Văn

Tiếng Anh

3

Toán

Văn

Lịch sử

 

Văn

Toán

4

Tiếng Anh

Toán

 

GDCD

Sinh

5

Hóa

Toán

 

Tin

Sinh hoạt

Lớp 12C5

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Địa lý

Hóa

Văn

2

Toán

Sinh

Công nghệ

Văn

Tiếng Anh

Văn

3

Văn

Hóa

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

Địa lý

4

Tiếng Anh

Tin

Toán

 

GDCD

Toán

5

Địa lý

Toán

 

Lịch sử

Sinh hoạt

Lớp 12C6

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Văn

Sinh

Tiếng Anh

Địa lý

Địa lý

2

Văn

Văn

Sinh

Hóa

3

Hóa

Công nghệ

Toán

 

Tin

Hóa

4

GDCD

Tiếng Anh

Toán

 

Toán

Văn

5

Toán

Tiếng Anh

Lịch sử

 

Tiếng Anh

Sinh hoạt

Lớp 12C7

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Lịch sử

Văn

Toán

Văn

2

Địa lý

Tiếng Anh

Lịch sử

Tiếng Anh

Toán

Địa lý

3

Toán

Sinh

 

Hóa

Tiếng Anh

4

Văn

Hóa

Địa lý

 

Tin

5

Văn

GDCD

Toán

 

Công nghệ

Sinh hoạt

Lớp 12C8

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Văn

Công nghệ

Văn

Toán

Văn

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Văn

3

Địa lý

Sinh

GDCD

 

Tiếng Anh

4

Hóa

Toán

Lịch sử

 

Hóa

Tiếng Anh

5

Tin

Toán

Địa lý

 

Hóa

Sinh hoạt

Lớp 12C9

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

Văn

2

Tiếng Anh

Địa lý

Tiếng Anh

Toán

Lịch sử

Văn

3

GDCD

Công nghệ

 

Địa lý

Toán

4

Toán

GDCD

Tin

 

Sinh

5

Văn

Hóa

Văn

 

Hóa

Sinh hoạt

Lớp 12C10

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Lịch sử

Tiếng Anh

Sinh

Tiếng Anh

2

Văn

Toán

Hóa

Tiếng Anh

3

Văn

Địa lý

 

Hóa

Văn

4

Toán

Công nghệ

Văn

 

Toán

Địa lý

5

GDCD

Hóa

Tin

 

Toán

Sinh hoạt

Lớp 12C11

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Sinh

Toán

Văn

Tiếng Anh

Sinh

2

Toán

Lịch sử

Toán

Tiếng Anh

Địa lý

3

Công nghệ

Hóa

Tin

 

Địa lý

Văn

4

Văn

GDCD

Tiếng Anh

 

Hóa

Toán

5

Văn

Tiếng Anh

 

Hóa

Sinh hoạt

Lớp 11C1

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

     

NPT

   

2

     

NPT

   

3

     

NPT

   

4

     

Toán

   

5

     

Tin

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Địa lý

Sinh

 

Tiếng Anh

Tin

2

Hóa

Lịch sử

GDCD

 

Tiếng Anh

3

Hóa

Công nghệ

Văn

 

Công nghệ

4

Toán

Tiếng Anh

 

Văn

Toán

5

Chào cờ

Toán

Hóa

 

Văn

Sinh hoạt

Lớp 11C2

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

     

NPT

   

2

     

NPT

   

3

     

NPT

   

4

     

   

5

     

Toán

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tin

Lịch sử

 

Công nghệ

Văn

2

Công nghệ

Hóa

 

Địa lý

Toán

3

Tiếng Anh

Sinh

Hóa

 

Tin

Toán

4

Toán

Văn

GDCD

 

Tiếng Anh

Hóa

5

Chào cờ

Văn

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

Sinh hoạt

Lớp 11C3

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

     

NPT

   

2

     

NPT

   

3

     

NPT

   

4

     

Văn

   

5

     

Văn

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Văn

Tiếng Anh

 

Toán

Công nghệ

2

Tiếng Anh

Địa lý

Tiếng Anh

 

Toán

Hóa

3

GDCD

Hóa

 

Sinh

Hóa

4

Tin

Toán

 

Tiếng Anh

5

Chào cờ

Công nghệ

Lịch sử

 

Tin

Sinh hoạt

Lớp 11C4

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

     

NPT

   

2

     

NPT

   

3

     

NPT

   

4

     

Tiếng Anh

   

5

     

Tiếng Anh

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hóa

Toán

Hóa

 

Toán

Lịch sử

2

Hóa

Toán

Công nghệ

 

Toán

Tin

3

Tiếng Anh

Sinh

 

Văn

GDCD

4

Tiếng Anh

Văn

 

Địa lý

5

Chào cờ

Tin

Văn

 

Công nghệ

Sinh hoạt

Lớp 11C5

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

     

NPT

   

2

     

NPT

   

3

     

NPT

   

4

     

Tin

   

5

     

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

GDCD

Công nghệ

 

Tiếng Anh

Hóa

2

Toán

Tin

Toán

 

Tiếng Anh

Lịch sử

3

Sinh

Địa lý

Tiếng Anh

 

Công nghệ

Văn

4

Văn

Hóa

 

Toán

Văn

5

Chào cờ

Hóa

 

Toán

Sinh hoạt

Lớp 11C6

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Sinh

Toán

GDCD

Toán

2

Hóa

Lịch sử

Toán

Tiếng Anh

Hóa

3

Công nghệ

Địa lý

Công nghệ

NPT

Tiếng Anh

Hóa

4

Tiếng Anh

Văn

Tiếng Anh

NPT

Tin

Văn

5

Toán

Văn

Tin

NPT

Sinh hoạt

Lớp 11C7

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Công nghệ

Toán

Hóa

Văn

2

GDCD

Tiếng Anh

Sinh

Toán

Hóa

Văn

3

Toán

Văn

Tiếng Anh

NPT

Tiếng Anh

Công nghệ

4

Lịch sử

Địa lý

NPT

Toán

5

Tin

Hóa

NPT

Tin

Sinh hoạt

Lớp 11C8

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Sinh

Văn

Toán

Tiếng Anh

2

Toán

Tin

Văn

Toán

Văn

3

Tin

Hóa

Toán

NPT

GDCD

Công nghệ

4

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

NPT

Hóa

5

Lịch sử

Công nghệ

Tiếng Anh

NPT

Địa lý

Sinh hoạt

Lớp 11C9

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Văn

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Công nghệ

2

Toán

Địa lý

Tiếng Anh

Văn

Tin

3

Tiếng Anh

Hóa

Lịch sử

NPT

Văn

Sinh

4

Tin

Công nghệ

Toán

NPT

Hóa

Toán

5

GDCD

Toán

NPT

Hóa

Sinh hoạt

Lớp 11C10

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

GDCD

Tiếng Anh

Toán

Lịch sử

Tin

2

Công nghệ

Văn

Sinh

Toán

Hóa

3

Toán

Văn

NPT

Địa lý

Toán

4

Tiếng Anh

Hóa

NPT

Tiếng Anh

Công nghệ

5

Tiếng Anh

Hóa

Tin

NPT

Văn

Sinh hoạt

Lớp 10C1

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

           

2

           

3

           

4

     

Toán

   

5

     

Toán

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Công nghệ

Toán

 

Công nghệ

Tiếng Anh

2

Tin

Toán

 

Tiếng Anh

Hóa

3

Văn

Tiếng Anh

 

Lịch sử

Hóa

4

Hóa

Địa lý

Tin

 

Văn

Sinh

5

Chào cờ

Lịch sử

GDCD

 

Văn

Sinh hoạt

LỚP 10C2

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

           

2

           

3

           

4

     

Sinh

   

5

     

Hóa

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tiếng Anh

Hóa

Công nghệ

 

Tiếng Anh

Văn

2

Công nghệ

Hóa

Tiếng Anh

 

Toán

Văn

3

Toán

Địa lý

Văn

 

Toán

4

Lịch sử

GDCD

 

Lịch sử

5

Chào cờ

Tin

Toán

 

Tin

Sinh hoạt

LỚP 10C3

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

           

2

           

3

           

4

     

Hóa

   

5

     

Tin

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Văn

 

Tiếng Anh

Lịch sử

2

Tiếng Anh

Địa lý

 

Tiếng Anh

Sinh

3

Công nghệ

Hóa

Tiếng Anh

 

Toán

Công nghệ

4

Tin

GDCD

Toán

 

Văn

5

Chào cờ

Lịch sử

Toán

 

Văn

Sinh hoạt

LỚP 10C4

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

           

2

           

3

           

4

     

Sinh

   

5

     

Địa lý

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tin

Công nghệ

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

Công nghệ

2

Hóa

Lịch sử

Hóa

 

Lịch sử

Tiếng Anh

3

Hóa

Văn

Tin

 

Tiếng Anh

4

Toán

Toán

 

Văn

Toán

5

Chào cờ

GDCD

Toán

 

Văn

Sinh hoạt

LỚP 10C5

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

           

2

           

3

           

4

     

   

5

     

   

Buổi chiều

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Hóa

 

Toán

Công nghệ

2

GDCD

Tiếng Anh

Toán

 

Tiếng Anh

Lịch sử

3

Tin

Sinh

Toán

 

Tiếng Anh

Văn

4

Tiếng Anh

Công nghệ

Văn

 

Tin

Văn

5

Chào cờ

Địa lý

Lịch sử

 

Hóa

Sinh hoạt

LỚP 10C6

Buổi sáng

         
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

           

2

           

3

           

4

     

Toán

   

5