29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 16/06/2020 4:36:17 CH - Số lượt xem: 2749

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA HK2 MÔN TIẾNG ANH (CT 7 NĂM) NĂM HỌC 2019-2020

Phòng 1 - Thi tại phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

117001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

2

117002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

3

117003

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

4

117004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

5

117005

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

6

117006

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

7

117007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

8

117008

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

9

117009

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

10

117010

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

11

117011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

12

117012

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

13

117013

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

14

117014

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

15

117015

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

16

117016

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

17

117017

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

18

117018

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

19

117019

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

20

117020

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

21

117021

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

22

117022

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

23

117023

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

24

117024

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

TP Hồ Chí Minh

11C7

25

117025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

11C2

26

117026

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

27

117027

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

TP Hồ Chí Minh

11C10

Phòng 2 - Thi tại phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

117028

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

2

117029

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

3

117030

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

4

117031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

5

117032

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

6

117033

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

7

117034

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

8

117035

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

11C6

9

117036

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

10

117037

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

11

117038

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

12

117039

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

13

117040

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

14

117041

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

15

117042

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

16

117043

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

17

117044

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

18

117045

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

19

117046

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

20

117047

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

21

117048

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

Hội An, Quảng Nam

11C9

22

117049

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

23

117050

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

24

117051

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

TP Hồ Chí Minh

11C2

25

117052

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

26

117053

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

27

117054

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

 

Phòng 3 - Thi tại phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

117055

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

2

117056

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

3

117057

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

4

117058

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

5

117059

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

6

117060

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

7

117061

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

8

117062

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

9

117063

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

10

117064

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

11

117065

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

12

117066

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

13

117067

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

14

117068

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

15

117069

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

16

117070

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

17

117071

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

18

117072

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

19

117073

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

20

117074

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

21

117075

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

22

117076

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

23

117077

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

24

117078

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

25

117079

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

26

117080

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

Phòng 4 - Thi tại phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

117081

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

2

117082

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

3

117083

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

11C11

4

117084

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

5

117085

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

6

117086

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

7

117087

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

8

117088

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

9

117089

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

10

117090

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

11

117091

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

12

117092

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

13

117093

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

14

117094

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

15

117095

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

16

117096

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

17

117097

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

18

117098

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

19

117099

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

20

117100

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

21

117101

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

Quế Sơn, Quảng Nam

11C9

22

117102

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

23

117103

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

24

117104

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

25

117105

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

26

117106

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

Phòng 5 - Thi tại phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

117107

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

2

117108

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

3

117109

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

4

117110

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

16/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

5

117111

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

6

117112

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

7

117113

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

8

117114

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

9

117115

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

Gia Lai

11C5

10

117116

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

11

117117

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

12

117118

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

13

117119

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C10

14

117120

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

15

117121

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

16

117122

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

17

117123

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

18

117124

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

19

117125

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

20

117126

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C4

21

117127

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C5

22

117128

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

23

117129

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

24

117130

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

25

117131

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

 

11C5

26

117132

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

Phòng 6- Thi tại phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

117133

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

2

117134

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

10/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C7

3

117135

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C2

4

117136

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

5

117137

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C11

6

117138

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

Tiên Phước, Quảng Nam

11C8

7

117139

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

Trà Vinh

11C10

8

117140

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

9

117141

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C9

10

117142

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

11C6

11

117143

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C6

12

117144

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

11C8

13

117145