29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2020-2021
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 21/12/2020 4:08:00 CH - Số lượt xem: 2625

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH (7 NĂM) NĂM HỌC 2020-2021

 

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

2

127002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

3

127003

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

4

127004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

5

127005

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

6

127006

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

7

127007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

8

127008

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

9

127009

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

10

127010

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

11

127011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

12

127012

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

13

127013

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

14

127014

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

15

127015

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

16

127016

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

17

127017

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

18

127018

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

19

127019

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

20

127020

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

21

127021

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

22

127022

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

23

127023

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

24

127024

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

TP Hồ Chí Minh

12C7

25

127025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C2

26

127026

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

27

127027

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

TP Hồ Chí Minh

12C10

 

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127028

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

2

127029

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

3

127030

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

4

127031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

5

127032

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

6

127033

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

7

127034

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

8

127035

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C6

9

127036

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

10

127037

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

11

127038

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

12

127039

Lê Tiến

Đạt

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

13

127040

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

14

127041

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

15

127042

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

16

127043

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

17

127044

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

18

127045

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

19

127046

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

20

127047

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

21

127048

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

22

127049

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

Hội An, Quảng Nam

12C9

23

127050

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

24

127051

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

25

127052

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

TP Hồ Chí Minh

12C2

26

127053

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

 

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127054

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

2

127055

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

3

127056

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

4

127057

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

5

127058

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

6

127059

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

7

127060

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

8

127061

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

9

127062

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

10

127063

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

11

127064

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

12

127065

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

13

127066

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

14

127067

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

15

127068

Võ Thị Mai

Hân

Nữ

06/02/2003

 

12C2

16

127069

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

17

127070

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

18

127071

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

19

127072

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

20

127073

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

21

127074

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

22

127075

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

23

127076

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

24

127077

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

25

127078

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

26

127079

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

 

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127080

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

2

127081

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

3

127082

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

4

127083

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

5

127084

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

6

127085

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C11

7

127086

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

8

127087

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

9

127088

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

10

127089

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

11

127090

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

12

127091

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

13

127092

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

14

127093

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

15

127094

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

16

127095

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

17

127096

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

18

127097

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

19

127098

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

20

127099

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

21

127100

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

22

127101

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

23

127102

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

24

127103

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

Quế Sơn, Quảng Nam

12C4

25

127104

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

26

127105

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

 

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127106

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

2

127107

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

3

127108

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

4

127109

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

5

127110

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

6

127111

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

7

127112

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

8

127113

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

9

127114

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

10

127115

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

11

127116

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

Gia Lai

12C5

12

127117

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

13

127118

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

14

127119

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

15

127120

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

16

127121

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

17

127122

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

18

127123

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

19

127124

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

20

127125

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

21

127126

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

22

127127

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

23

127128

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

24

127129

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

25

127130

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

26

127131

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

 

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127132

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

 

12C5

2

127133

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

3

127134

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

4

127135

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

10/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

5

127136

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

6

127137

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

7

127138

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

8

127139

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

Tiên Phước, Quảng Nam

12C8

9

127140

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

Trà Vinh

12C10

10

127141

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

11

127142

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

12

127143

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C6

13

127144

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

14

127145

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

15

127146

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C9

16

127147

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

17

127148

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

18

127149

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

19

127150

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

20

127151

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C10

21

127152

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

22

127153

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

23

127154

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

24

127155

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

25

127156

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

26

127157

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

 

Phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127158

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

2

127159

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

3

127160

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

4

127161

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

TP Hồ Chí Minh

12C9

5

127162

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

6

127163

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

TP Đà Nẵng

12C5

7

127164

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

8

127165

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

9

127166

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C9

10

127167

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

11

127168

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

12

127169

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

13

127170

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

14

127171

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

15

127172

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

Tiên Phước, Quảng Nam

12C11

16

127173

Hồ Đắc

Nghĩa

Nam

15/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

17

127174

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

18

127175

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

19

127176

Thái Bảo

Ngọc

Nữ

13/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

20

127177

Lê Phương

Nguyên

Nữ

04/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

21

127178

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

17/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

22

127179

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

Nam

14/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

23

127180

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

02/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

24

127181

Lê Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

25

127182

Lê Trung

Nhân

Nam

08/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

26

127183

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

 

Phòng 11

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

127184

Phan Thái

Nhân

Nam

25/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

2

127185

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

Nam

10/02/2003

Núi Thành, Quảng Nam

12C9

3

127186

Bùi Nguyễn Hằng

Nhi

Nữ

15/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

4

127187

Lê Thị Uyển

Nhi

Nữ

01/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

5

127188

Lê Thị Ý

Nhi

Nữ

07/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

6

127189

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

02/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

7

127190

Phạm Thị Thùy

Nhi

Nữ

27/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

8

127191

Phan Thảo

Nhi

Nữ

15/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

9

127192

Phan Thị

Nhị

Nữ

01/04/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C8

10

127193

Trương Thị Hồng

Nhung

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

11

127194

Cao Quỳnh

Như

Nữ

20/6/2003

Tam Kỳ -Quảng Nam

12C2

12

127195

Nguyễn Thị Hoàng

Như

Nữ

20/08/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C5

13

127196

Phan Trần Quỳnh

Như

Nữ

15/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

14

127197

Thái Thị Huỳnh

Như

Nữ

09/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

15

127198

Trần Hân

Ni

Nữ

28/02/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C4

16

127199

Nguyễn Văn

Niêm

Nam

10/05/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C2

17

127200

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

Nữ

03/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

18

127201

Phan Phạm Thanh

Ny

Nữ

21/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

19

127202

Võ Hồ Nhật

Ny

Nữ

23/6/2003

Điện Bàn - Quảng Nam

12C8

20

127203

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

Nữ

22/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

21

127204

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

16/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

22

127205

Phan Hoàng

Oanh

Nữ

23/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

23

127206

Huỳnh Hữu

Phát

Nam

17/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

24

127207

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

22/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

25

127208

Hồ Thị Hoàng

Phi

Nữ

30/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

26

127209

Dương Hoàng Tấn

Phúc

Nam

24/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

 

Phòng 12