Mode:     
28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Tin học 10 Minimize
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIN12_HK2_NĂM HỌC 2021_2022
Lượt xem (49)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIN11_HK2_NĂM HỌC 2021_2022
Lượt xem (56)  Bình luận (0)
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 2020-2021 - Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
Lượt xem (149)  Bình luận (0)
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 2020-2021 - Tạo và làm việc với bảng
Lượt xem (415)  Bình luận (0)
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 HK2 - SỐ 1
Lượt xem (1717)  Bình luận (12)
Các tin khác
Bài tập trực tuyến Tin học 10 -HK2-2020-2021 - Bài 14 đến bài 18 19/04/2021
Hướng dẫn tự học TIN HỌC 10: Bài 14, 15 24/02/2021
DE CUONG ON TAP KIEM TRA HKII TIN HOC 10 HKII - NAM HOC 2019 - 2020 14/06/2020
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 HK2 - SỐ 2 22/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - BTTH 8 17/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - Cac cong cu tro giup soan thao 17/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - Mot so chuc nang khac 16/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - BTTH7 11/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - Dinh dang van ban 11/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - Lam quen voi MS Word 11/04/2020
Huong dan tu hoc Tin hoc 10 - HK2 - 1920 - Khái niệm soạn thảo văn bản 11/04/2020
Open the calendar popup.
 
Tin học 11 Minimize
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI 18: VÍ DỤ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
Lượt xem (97)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Lượt xem (104)  Bình luận (0)
KIỂM TRA PHẦN CẤU TRÚC LẶP
Lượt xem (931)  Bình luận (2)
KIỂM TRA PHẦN XÂU
Lượt xem (1194)  Bình luận (3)
Hướng dẫn tự học Tin học 11: bài KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Lượt xem (434)  Bình luận (0)
Các tin khác
Bài tập trực tuyến Tin học 11- HK2-1920 - Kiểu mảng và Kiểu xâu (Số 2) 12/04/2020
Bài tập trực tuyến Tin học 11- HK2-1920 - Kiểu mảng và Kiểu xâu (Số 1) 12/04/2020
Hướng dẫn tự học Tin học 11: bài KIỂU XÂU 11/04/2020
Hướng dẫn tự học Tin học 11: bài KIỂU MẢNG 11/04/2020
Open the calendar popup.
 
Tin học 12 Minimize
KIỂM TRA BÀI 10 VÀ BÀI 11
Lượt xem (468)  Bình luận (2)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIN HỌC 13: BÀI BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL
Lượt xem (220)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIN HỌC 11: BÀI CÁC THAO TÁC VỚI CSDL QUAN HỆ
Lượt xem (233)  Bình luận (0)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)